СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ З АКТИВНІСТЮ СУДУ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті на основі аналізу правових норм чин- ного Кримінального процесуального кодексу України та правозастосовної практики досліджено струк- туру, нормативний зміст засади змагальності, особ- ливості та межі її реалізації у кримінальному про- вадженні. Визначено, що у структурі змагальності виділяються елементи: 1) наявність двох протилеж- них сторін – обвинувачення і захисту. Для повноцін- ного змагання необхідна присутність сторін у суді; 2) функціональна рівність сторін. Проаналізовано орга- нізаційно-керівні повноваження суду, які спрямовані на забезпечення судом здійснення учасниками судового провадження їхніх процесуальних прав і виконання ними процесуальних обов’язків. Обговорюється проблема меж активної та ініці- ативної діяльності суду у з’ясуванні обставин кри- мінального провадження. Визначено, що активність учасників судового провадження у дослідженні доказів залежить не лише від них, але й від дискреційного роз- суду суду, завданням якого є забезпечення учасникам судового провадження можливості користуватися процесуальними правами та відстоювати їх законні інтереси, що сприяє всебічному, повному та об’єк- тивному з’ясуванні всіх обставин кримінального про- вадження. Проблему активності суду в доказуванні слід розглядати у двох площинах: 1) активність суду у встановленні обставин кримінального прова- дження; 2) активність суду у збиранні та перевірці доказів. Звертається увага, що суд під час пригляду кри- мінального провадження наділений певними повнова- женнями, що дозволяють суду об’єктивно оцінювати викладені сторонами правові позиції, усувати сум- ніви, що виникли в ході судового розгляду, вирішувати кримінально-правовий конфлікт шляхом дотримання встановленої законом процедури і постановлення законного, обґрунтованого та вмотивованого рішення. Таким чином, визнається певна роль суду і як суб’єкта збирання, і як суб’єкта перевірки дока- зів, а не лише як суб’єкта їх оцінки, як передбачено у ст. 94 КПК. Суд під час розгляду кримінального провадження та ухваленні законного, обґрунтованого і справедли- вого рішення не має залишатися пасивним спостеріга- чем у поданні доказів сторонами, забезпечуючи лише дотримання його процедури та процесуальних прав сторін. Він повинен мати можливість за допомогою сторін, а також незалежно від них дослідити подані ними докази всіма процесуальними засобами, зокрема судовими діями, які закон надає у його розпорядження. The article examines the structure, normative content of the adversarial principle, features and limits of its implementation in criminal proceedings on the basis of the analysis of legal norms of the current Criminal Procedure Code of Ukraine and law enforcement practice. It is determined that in the structure of the competition there are elements: 1) the presence of two opposite parties – the prosecution and the defense. The presence of the parties in court is necessary for a full-fledged competition; 2) functional equality of the parties. The organizational and managerial powers of the court are analyzed, which are aimed at ensuring that the court exercises their procedural rights and performs their procedural duties. The problem of the limits of active and proactive activity of the court in clarifying the circumstances of criminal proceedings is discussed. It is determined that the activity of participants in court proceedings in the examination of evidence depends not only on them but also on the discretion of the court, whose task is to ensure participants in court proceedings to enjoy procedural rights and defend their legitimate interests, which contributes to comprehensive, complete and objective clarification of all the circumstances of the criminal proceedings. The problem of court activity in evidence should be considered in two areas: 1) the activity of the court in establishing the circumstances of criminal proceedings; 2) activity of the court in collecting and verifying evidence. Attention is drawn to the fact that the court in the supervision of criminal proceedings is endowed with certain powers that allow the court to objectively assess the legal positions set out by the parties, eliminate doubts arising during the trial, and accordingly resolve criminal conflict by following the statutory procedure and decision a lawful, reasoned and motivated decision. Thus, a certain role of the court is recognized both as a subject of collection and as a subject of verification of evidence, and not only as a subject of their evaluation, as provided in Art. 94 of the CPC. When considering criminal proceedings and making a lawful, reasonable and fair decision, the court should not remain a passive observer in the presentation of evidence by the parties, ensuring only compliance with its procedure and procedural rights of the parties. He must be able, with the assistance of the parties, as well as independently of them, to examine the evidence submitted by them by all procedural means, in particular, judicial actions that the law makes available to him.
Опис
Ключові слова
принцип, змагальність, докази, дослідження доказів, суд, судовий розгляд, кримінальне провадження, principle, adversarial proceedings, evidence, examination of evidence, court, trial, criminal proceedings.
Бібліографічний опис
Деревянкін С.Л. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ З АКТИВНІСТЮ СУДУ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4. С. 250 - 255.