Поняття та структура соціальної взаємодії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет
Анотація
Стаття присвячена дослідженню природи соціальної взаємодії, її впливу на формування та розвиток суспільства. Для реалізації дослідження автором проведено аналіз та порівняння визначення понять та особливостей взаємодії, соціальної взаємодії, що пропонуються науковцями в залежності від галузі науки чи специфіки наукового пошуку. Звернуто увагу на те, що в основі соціальної взаємодії завжди знаходиться певний інтерес (особистий або спільний), який є тим фактором, що спонукає суб’єктів до взаємодії. Під час взаємодії між суб’єктами встановлюються та розвиваються соціальні зв’язки, сутністю яких є обмін інформацією в будь-якому вигляді, її сприйняття та зворотній зв’язок (реакція на отриману інформацію). Розглянуто структуру соціальної взаємодії. Встановлено, що процес взаємодії завжди супроводжується взаємним впливом її учасників один на одного. Зауважено, що в залежності від підстав, які призвели до взаємодії вона може мати як позитивний характер (кооперація) так і негативний характер (конфлікт). Розглянуто різновиди взаємодії в залежності від підстав, кількості суб’єктів, тривалості, виду зв’язку між суб’єктами, в залежності від сфери, тощо. Відмічено провідну роль взаємодії в системі державного управління. Зроблено висновок, що соціальна взаємодія є процесом, в основі якого знаходиться обмін інформацією, наявність зворотнього зв’язку між її суб’єктами, їх взаємний вплив, задля досягнення визначеної мети чи реалізації особистого або спільного інтересу суб’єктів взаємодії. Встановлення та розвиток нескінченної чисельності зв’язків між суб’єктами є одним з факторів, що забезпечують формування та розвиток суспільства і держави. Наголошено на тому, що однією із складових соціальної взаємодії є комунікація, яка відбувається в різних формах, включаючи використання невербальних засобів (жести, знаки) та може мати мотивуючу, інформуючу або інструктуючу спрямованість. The article is devoted to the study of the nature of social interaction, its influence on formation and development of society. For the research realization, the author analyzed and compared the concepts’ definition and interaction features, social interaction, proposed by scientists depending on science branch or specifics of scientific research. It is pointed that the basis of social interaction is always a certain interest (personal or general), which is the factor that encourages subjects to interact. During the interaction between subjects, social connections are established and developed, the essence of which is exchange of information in any form, its perception and feedback (reaction to the received information). The structure of social interaction is considered. It is established that the process of interaction is always accompanied by the mutual influence of its participants on each other. It is noted that depending on reasons that led to the interaction, it can have both a positive nature (cooperation) and a negative nature (conflict). Varieties of interaction are considered depending on reasons, quantity of subjects, duration, type of communication between subjects, depending on the sphere etc. The leading role of interaction in the public administration system is mentioned. It is concluded that social interaction is a process based on the exchange of information, the presence of feedback between its subjects, their mutual influence, to achieve a certain goal or realization of personal or common interest of the interaction’s subjects. Establishing and developing an infinite amount of links between subjects is one of the factors that ensure formation and development of society and state. It is emphasized that one of the components of social interaction is communication. Communication takes place in various forms, including the use of non-verbal means (gestures, signs) and may have a motivating, informing or instructive orientation.
Опис
Ключові слова
взаємодія, соціальна взаємодія, суб’єкт, суспільство, державне управління, комунікація., communication, interaction, public administration, social interaction, society, subject.
Бібліографічний опис
Медведенко С.В. Поняття та структура соціальної взаємодії // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Сер.: ПРАВО. Випуск 50. Том 3. С. 21 - 25.