ПРАВОВА ЕЛІТА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: НУ "ОЮА"
Анотація
Проблема формування правової еліти в українському суспільстві за сучасних умов на- буває особливої актуальності. Кардинальна зміна суспільних цінностей зумовлює суттєві зміни і у правовому регулюванні. Україна у своєму поступальному правовому розвитку цілеспрямовано здійснює процес трансформації та модернізації всіх сфер правового життя. Формування нової за змістом, функціями, ціннісними орієнтаціями правової еліти постави- ло дослідників перед проблемами наступності в діяльності еліт, цінності досвіду і механізму передачі знань у процесі підготовки майбутніх професійних правників. Така тематика прива- блює як юристів, так і політологів, соціологів, економістів, культурологів і сучасних політиків. Основними завданнями якісної юридичної освіти на сучасному етапі правового роз- витку є підготовка юристів, які діють відповідно до принципів верховенства права. Тому стаття присвячена проблемам формування правової еліти та її впливу на формування пра- вової культури українського суспільства. Досліджено особливості формування вітчизняної правової еліти в умовах незалежності. Особлива увага акцентується на значенні правової еліти для сучасного етапу розвитку Української держави, необхідності формування но- вої правової еліти, її впливу на рівень підготовки та кваліфікації професійних правників. Підкреслено, що правова еліта, будучи елементом правової системи, впливає на всі інші елементи суспільства: бере участь у розробці нових законопроєктів, здійснює юридичну практику, виробляє правову ідеологію, впливає на правові погляди і правову культуру громадян, впливає на професійну правову свідомість і правову культуру юристів. Наголо- шено, що головним завданням правової еліти є підтримання верховенства права, захист прав людини і громадянина. Правова еліта виступає вирішальним суб’єктом правової тран- сформації, генератором ідей та провідником правових реформ. Перераховано вимоги, яким має відповідати правова еліта. Визначена роль правової еліти в успішному реформуванні правової системи України. The paper focuses on legal elite influence on formation of legal culture of Ukrainian society. The formation peculiarities of the domestic legal elite in the conditions of independence are examined. Special attention is paid to the significant legal elite for the current development stage of the Ukrainian state, need to form a new legal elite, its impact on training level and qualification of professional lawyers. It is emphasized that legal elite, as an element of legal system, influences all other elements of society: participates in new bills’ drafting, implements legal practice, develops legal ideology, influences legal views and legal culture of citizens, professional legal consciousness and legal culture of lawyers. It is emphasized that the main task of legal elite is to uphold the rule of law, to protect human rights and rights of a citizen. The requirements to be met by legal elite are listed. The legal elite’s role in the successful reform of Ukrainian legal system has been determined. A characteristic feature of Ukrainian society, which is in a state of systemic transformation, is radical change in social values, which in turn causes changes in social, including legal regulation. In a transitional society moving to legal type of culture, the legal elite’s role, which is the generator of ideas, is increasing, and in the most desirable version of society, it is also the leader of legal reforms. The reforms offered to society that pervade legal system of Ukraine cannot bypass the problem of the first tier, those who initiate such reforms, who fill them with normative and institutional content. That is why the problem of legal elite in Ukrainian society is of particular relevance in the current context. This topic attracts both lawyers and political scientists, sociologists, economists, cultural scientists and contemporary politicians. There are many questions about mission and vision of legal elite in the course of state formation, law-making, its influence on the formation of legal culture and fulfilment of tasks and stabilization of our society, especially during the period of transition and transformation.
Опис
Ключові слова
мораль, культура, право, юрист, еліта, політична еліта, правова тран- зиція, транзитивний період, верховенство права, права людини., culture, elite, human rights, law, lawyer, legal transition, morality, political, rule of law, transitive period.
Бібліографічний опис
Матвєєва Л. Г. Правова еліта в Україні: проблема формування. Наукові праці НУ ОЮА. 2020. Том 27. С. 67 - 77.