Повноваження підрозділів поліції превентивної діяльності щодо запобігання домашньому насильству

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розкриваються повноваження підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, досліджено шляхи вдосконалення діяльності превентивних підрозділів Національної поліції України у сфері запобігання домашньому насильству. Проаналізовано основні нормативно-правові акти України, якими реґламентується вжиття невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства. Визначено, що до законодавства України у сфері протидії та запобігання домашньому насильству належать законодавчі та підзаконні, відомчі, нормативно-правові акти. До основних завдань та методів діяльності підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України віднесено: виявлення фактів домашнього насильства та своєчасне реагування на них; прийом і розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства, зокрема й розгляд повідомлень, що надійшли до колцентру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, ужиття заходів для його припинення та надання допомоги постраждалим особам з урахуванням результатів оцінки ризиків у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спільно з Національною поліцією України тощо. Автором зазначено, що підрозділи органів Національної поліції України здійснюють повноваження у сфері запобігання та протидії домашньому насильству з урахуванням міжнародних стандартів реагування правоохоронних органів на випадки домашнього насильства й оцінки ризиків. Названо загальні та спеціальні заходи, що застосовуються до кривдників, а також зазначено особливості їх застосування підрозділами превентивної діяльності Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Особливу увагу приділено веденню профілактичного обліку кривдників та проведення з ними профілактичної роботи підрозділом органу Національної поліції України. Розглянуто функції підрозділів поліції превентивної діяльності та розроблено пропозиції щодо внесення організаційно-штатних змін у структуру територіальних органів та підрозділів поліції. The article covers the powers of preventive units of the National Police of Ukraine in the field of prevention and counteraction to domestic violence, studies ways to improve the activities of preventive units of the National Police of Ukraine in the field of prevention of domestic violence. The fundamental normative legal acts of Ukraine, which regulate the taking of urgent measures to prevent and combat domestic violence, gender-based violence, protection of the rights of persons who have suffered from such violence, are analyzed. It is determined that the legislation of Ukraine in the field of counteraction and prevention of domestic violence includes legislative acts, and by-laws, departmental, normative-legal acts. The main tasks and methods of activity of the preventive units of the National Police of Ukraine include: finding of the facts of domestic violence and timely response to them; acceptance and examination of statements and reports of domestic violence, including consideration of reports received by the call center for the prevention and combating against domestic violence, gender-based violence and violence against children, taking measures to stop it and providing assistance to victims, given the results of risk assessment in the manner prescribed by the central executive body, which ensures the formation of state policy in the field of preventing and combating domestic violence, together with the National Police of Ukraine, etc. The author analyzes that the units of the National Police of Ukraine exercise powers in the field of prevention and counteraction to domestic violence, taking into account international standards of response of law enforcement agencies to cases of domestic violence and risk assessment. The general and special actions applied to offenders are specified, and features of their application by the preventive units of the National Police of Ukraine in the field of prevention and counteraction to domestic violence are noted as well. Particular attention is paid to the preventive accounting of offenders and maintenance of preventive activity for them by a unit of the National Police of Ukraine. The functions of police preventive units are considered, and proposals for making organizational and staffing changes in the structure of territorial bodies and police units are developed.
Опис
Ключові слова
Національна поліція України, функції поліції, підрозділи поліції, превентивна діяльності, домашнє насильство., National Police of Ukraine, police functions, police units, prevention, preventive activities, domestic violence.
Бібліографічний опис
Волокітенко І.О. Повноваження підрозділів поліції превентивної діяльності щодо запобігання домашньому насильству // Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3. С. 57 - 63.