ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Анотація
Опис
Ключові слова
досудове розслідування, злочини проти статевої свободи, кримінальні правопорушення, правопорушення у сфері службової діяльності, pre-trial investigation, crimes against sexual freedom, criminal offenses, offenses in the field of official activity
Бібліографічний опис
Оржинська Е.І., Беніцький А.С., Темніков О.В. Методичні рекомендації щодо проведення семінарських за-нять з навчальної дисципліни «Особливості розслідування окре-мих видів кримінальних правопорушень» для здобувачів першо-го (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Пра-во» галузі знань 08 «Право» / Е.І. Оржинська, А.С. Беніцький, О.В. Темніков. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 60 с.