АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАНЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У статті розкрито правову сутність категорії оренди землі, окреслено головні чин- ники врегулювання орендних адміністративно-правових відносин учасників дого- вору. Визнано, що одним із важливих факторів правового функціонування ринку земель в Україні є врегульована система орендних відносин для уникнення правопо- рушень. Здійснено аналіз Закону України «Про оренду землі» та Земельного кодексу України щодо виокремлення об’єкту оренди землі – земельної ділянки. Охарактери- зовано складники механізму укладення договору оренди земельної ділянки: дого- вірні відносини між учасниками, строки оренди (дата укладання і строк дії договору), платний характер орендних відносин і форми оплати, чіткість прописаних умов договору й обов’язковість їх дотримання для всіх учасників. Акцентовано увагу, що орендна плата може вноситися орендарем у таких формах: грошовій, натуральній або відробітковій, а також законодавчо дозволено поєднувати ці форми оплати під час укладання договору оренди землі. Окреслено покроковий механізм укладення договору оренди землі в сучасних умовах відповідно до чинного земельного законо- давства України: перший крок – отримання індивідуального кадастрового номера; другий – реєстрація права власності в Державному реєстрі прав на нерухоме майно; третій – укладення договору та реєстрація за орендарем права оренди земельної ділянки. Висловлено думку, що у сфері договірних орендних відносин земельних ділянок повинні бути створені вигідні умови як для ведення бізнесу орендарем, так й для отримання прибутку землевласником. Кожен землевласник мусить обов’язково прописувати умови, що після використання його земельної ділянки орендарем земля має залишатися родючою та прибутковою. Необхідно створити підтримку держави щодо конкурентних відносин на ринку землі, що сприятиме створенню вигідних умов для всіх учасників орендних відносин, більшого прибутку, дбайливого викори- стання орендованої землі. The article reveals the legal nature of the land lease category, identifies the main factors for regulating the lease of administrative and legal relations of the parties to the agreement. It is recognized that one of the important factors of the legal functioning of the land market in Ukraine is a system of leased relations to prevent delinquency. The analysis has regarded the Law of Ukraine “On Land Lease” and the Land Code of Ukraine the allocation of the object of land lease – land. There are described the components of the mechanism for concluding a land lease agreement: contractual relations between participants, lease terms (date of conclusion and validity of this agreement), paid nature of lease relations and forms of payment, clear terms and conditions of the agreement and mandatory compliance for all participants. It is emphasized that the rent can be paid by the tenant in the following forms: monetary, in-kind or developmental, as well as legally allowed to combine these forms of payment when concluding a land lease agreement. It is determined the mechanism for concluding a land lease agreement in modern conditions in accordance with the current land legislation of Ukraine: the first step is to obtain an individual cadastral number; the second is the registration of ownership in the State Register of Rights to Real Estate; the third – conclusion of an agreement and registration by a lessee of the right to lease a land plot. The opinion was expressed that in the field of contractual lease relations of land plots, favorable conditions should be created, both for the tenant to conduct business and for the landowner to make a profit. Each landowner must necessarily prescribe the conditions that after the use of his land by the tenant, the land should remain fertile and profitable. It is necessary to create state support in relation to competitive relations in the land market, to promote the creation of favorable conditions for all participants in lease relations, greater profit, and careful use of leased land.
Опис
Ключові слова
оренда землі, орендні земельні відносини, договір оренди, право оренди земельної ділянки., land lease, lease land relations, lease agreement, the right to lease land.
Бібліографічний опис
Кузьменко Ю.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАНЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2020. Вип. 13. С. 118 - 123.