Міжнародна електронна комерція: перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена міжнародній електронній комерції – продажу товарів через сайт електронної комерції покупцям в іноземних країнах. Оскільки поширення цифрових інструментів збільшує доступність Інтернету у всьому світі, будь-яка компанія може продавати через Інтернет, що полегшує міжнародну електронну комерцію. Для традиційних роздрібних торговців електронна комерція також може служити випробувальним полігоном для визначення того, чи будуть нові іноземні ринки успішними, перш ніж від-крити там фізичне місце розташування. Товари або послуги продаються на зовнішніх ринках через Інтернет-продажі та маркетинг. Сукупно обсяги продажів електронної комерції у всьому світі зросли на 276,9% за останній відстежуваний період. Електронна комерція допомогла компаніям встановити ширшу присутність на ринку, забезпечивши дешевші та ефектив-ніші канали розподілу своєї продукції чи послуг. Щоб не відставати, окремі продавці дедалі частіше беруть участь в операціях електронної комерції через власні персональні сайти. Зрештою, цифрові ринки, такі як eBay або Etsy, служать біржами, де багато покупців та продавців об’єднуються задля ведення бізнесу. Основними принципами товарної політики підприємств, що займаються бізнес-процесами в Інтернеті, мають бути такі: доцільно забезпечити електронний ринок безплатними товарами (послугами) з метою розширити аудиторію потенційних покупців вдосконаленого товару; з метою формування необхідного обсягу попиту на товари чи послуги в майбутньому бажано запропонувати зацікавле-ним клієнтам безкоштовно користуватися їхньою версією. Електронна комерція розуміється у кількох сенсах: вузькому (розглядається як комерційна діяльність лише Інтернет-провайдерами та виробниками інформаційних технологій), звуженому (ототожню-ється з електронною комерцією, коли мова йде про купівлю-продаж фізичних, цифрових товарів, послуг, купонів та квитків через Інтернет) та широкому (усі можливі способи використання цифрового інформаційного простору та технологій для поширення ділової інформації, побудови взаємозв’язків між субрин-ками та економічною діяльністю). Зі сказаного вище можна сказати, що електронна комерція є невід’ємною частиною електронного бізнесу, найбільш роз-виненою, реалізованою у своїй галузі. А Інтернет-комерція – це напрям електронної комерції в її вузькому розумінні, яке створює принципово нові можливості та орієнтоване на торгівлю з використанням інформаційних технологій та Інтернету. На думку авторів, «електронна комерція» – це специфічна частина електронного бізнесу, що включає зв’язки з громадськістю щодо купівлі-продажу товарів, послуг та інформації через Інтернет із використанням усіх інструментів, доступних в Інтернеті. The article is devoted to international e-commerce – this is the sale of goods through an e-commerce site to buyers in foreign countries. As the proliferation of digital tools increases the worldwide availability of the Internet, any company can sell over the Internet, making international e-commerce easier. For traditional retail-ers, e-commerce can also serve as a testing ground for determining whether new foreign markets will be suc-cessful before opening a physical location there. Prod-ucts or services are sold in foreign markets through Inter-net sales and marketing. Cumulatively, e-commerce sales worldwide will increase by 276.9% over the last monitored period. E-commerce has helped companies establish a broader market presence by providing cheaper and more efficient distribution channels for their products or services. Not to be outdone, individual merchants are increasingly engaging in e-commerce transactions through their own personal sites. Finally, digital mar-kets like eBay or Etsy serve as exchanges where many buyers and sellers come together to conduct business. The main principles of the product policy of enterprises engaged in business processes on the Internet should be: it is advisable to provide the electronic market with free goods (services) in order to expand the audience of potential buyers of the improved product; in order to generate the required volume of demand for goods or services in the future, it is advisable to offer interested customers for free use of their version. E-commerce is understood in several senses – narrow (viewed as a commercial activity only by Internet providers and informa-tion technology manufacturers), narrowed (identified with ecommerce when it comes to buying and selling physical, digital goods, services, coupons and tickets over the Internet) and broad (all possible ways of using digital information space and technologies to dissemi-nate business information, build relationships between submarkets and economic activity). From the above, we can say that e-commerce is an integral part of e-business, the most developed, implemented in its field. And Internet commerce is a direction of ecommerce, its understanding in a narrow sense, which creates funda-mentally new opportunities and is focused on trade using information technologies and the Internet. According to the authors, “e-commerce” is a specific part of e-business that includes public relations for the purchase and sale of goods, services and information over the Internet using all the tools available on the Internet.
Опис
Ключові слова
міжнародна електронна комерція, Інтернет-стратегія, маркетингова стратегія, електронна комерція, Інтернет-середовище, Інтернет-послуги, електронний бізнес., international e-commerce, internet strategy, marketing strategy, e-commerce, internet environment, internet services, e-business.
Бібліографічний опис
Юрченко М.М., Костова Н.І. Міжнародна електронна комерція: перспективи розвитку // Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3. С. 125 - 128.