Практика застосування зброї поліцейськими в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою статті є визначення проблемних аспектів практики застосування зброї поліцейськими в умовах війни та розроблення пропозицій щодо їх врегулювання. В статті проаналізовано особливості та проблеми застосування вогнепальної зброї працівниками Національної поліції під час воєнного стану. Досліджено коло повноважень та завдань працівників Національної поліції. Охарактеризовано нормативно-правові акти, що регламентують питання використання вогнепальної зброї працівниками поліції. Наголошено, що Національна поліція України, як складова сектору безпеки і оборони, з перших днів повномасштабного вторгнення приймає участь у відсічі збройної агресії, проведенні стабілізаційних заходів на деокупованих територіях. Під час виконання службових завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України особовий склад підрозділів Національної поліції України задіяний для виконання різноманітних бойових завдань, зокрема і несення служби на блокпостах. У зв’язку з цим, актуальними для наукових досліджень є питання вивчення та вирішення проблемних питань практики застосування зброї поліцейськими в умовах війни. Введення в Україні воєнного стану у зв’язку з повномасштабною агресією обумовило низку змін та доповнень до чинного законодавства, у тому числі й стосовно питань застосування поліцейськими вогнепальної зброї. До вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану можуть залучатися правоохоронні органи, зокрема Національна поліція України, згідно з її призначенням та специфікою діяльності. Аналізуються питання щодо надання права цивільним особам під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у період дії воєнного стану застосовувати вогнепальну зброю. При цьому, наголошено, що працівники Національної поліції під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у період дії воєнного стану за аналогією повинні мати право застосовувати вогнепальну зброю на тих самих підставах, що і цивільні особи. The purpose of the article is to determine the problematic aspects of the practice of using weapons by police officers in war conditions and to develop proposals for their resolution. The article analyzes the peculiarities and problems of the use of firearms by the National Police during martial law. The range of powers and tasks of the employees of the National Police was studied. The normative legal acts regulating the use of firearms by police officers are characterized. It was emphasized that the National Police of Ukraine, as a component of the security and defense sector, from the first days of the full-scale invasion took part in repelling armed aggression, carrying out stabilization measures in the de-occupied territories. During the performance of official tasks to protect the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine, the personnel of the National Police of Ukraine units are engaged in various combat tasks, including serving at checkpoints. In this regard, the issue of studying and solving problematic issues of the practice of using weapons by police officers in war conditions is relevant for scientific research. The introduction of martial law in Ukraine in connection with full-scale aggression led to a number of changes and additions to the current legislation, including those related to the use of firearms by police officers. Law enforcement agencies, in particular the National Police of Ukraine, may be involved in solving tasks related to the introduction and implementation of measures of the legal regime of martial law, in accordance with its purpose and the specifics of its activities. The issue of granting the right to civilians to use firearms while participating in repelling and deterring armed aggression against Ukraine during the period of martial law is analyzed. At the same time, it was emphasized that the employees of the National Police during the participation in repelling and deterring armed aggression against Ukraine during the period of martial law should by analogy have the right to use firearms on the same grounds as civilians.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Катеринчук, І. Практика застосування зброї поліцейськими в умовах війни. Південноукраїнський правничий часопис. № 3. 2023. С. 278-282.