ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена дослідженню правового статусу юридичних осіб приватного та публічного права з метою визначення їх спільних та відмінних рис. Автор на під- ставі аналізу загальних властивостей юридичних осіб, які закріплені у законодавстві та були сформовані в юридичній доктрині, розглядає основні критерії виділення юридичних осіб публічного права і на цій основі формує власне бачення щодо осо- бливостей цього виду суб’єктів права. В межах дослідження розглянуто питання про порядок створення юридичних осіб як приватного так і публічного права і з’ясовано, що ця процедура регулюється нор- мами різних галузей права як приватного (цивільного, господарського) так і публіч- ного (адміністративного), а відтак, є міжгалузевим інститутом. Значна частина проце- дур у сфері створення юридичних осіб за характером належить до публічно-правових, оскільки вони передбачають необхідність їх легалізації з боку держави шляхом залу- чення суб’єктів владних повноважень. Автор доходить висновку, що основними відмінними рисами юридичних осіб при- ватного та публічного права, в першу чергу, є мета створення останніх, а також інте- рес, який покладено в основу діяльності юридичної особи публічного права. Також у статті зазначається, що юридичні особи приватного та публічного права мають свої особливості щодо порядку їх створення, функціонування, реорганізації та ліквідації. Розглянуто і обсяг дієздатності цих суб’єктів щодо участі в реалізації державно-влад- них повноважень з метою забезпечення публічного інтересу. Окремо звернуто увагу на відмінності між цими суб’єктами щодо правового режиму їх майна, методів регу- лювання відносин та відповідальності. Враховуючи, що на сьогоднішній день не існує закону, який би визначив вичерп- ний перелік юридичних осіб публічного права із зазначенням особливостей їх пра- вового статусу, порядку створення, правосуб’єктності, а у чинному законодавстві України відсутнє легальне визначення юридичної особи публічного права, автором запропоновано власне бачення її сутності. В ЦК України наведені загальні ознаки, які мають бути властивими всім юридич- ним особам незалежно від їх виду та організаційно-правової форми. Разом з тим, існу- юче у сучасних умовах різноманіття юридичних осіб, вимагає упорядкування статусу цих організацій та запровадження уніфікованого порядку їх створення, реорганізації та ліквідації тощо. The article is devoted to the study of the legal status of legal entities under private and public law in order to determine their common and distinctive features. Based on the analysis of the general properties of legal entities, which are enshrined in legislation and were formed in legal doctrine, the author examines the main criteria for distinguishing legal entities under public law and, on this basis, forms his own vision regarding the features of this type of legal entity. Within the framework of the study, the issue of the procedure for creating legal entities under both private and public law was considered and it was clarified that this issue is regulated by the norms of various branches of law (civil, economic, and administrative) and, accordingly, is an interdisciplinary institute. A significant part of the procedures in the field of creation of legal entities are public-legal in nature, because they require the recognition of legal entities and their activities by the state, the participation in this process of subjects of power. The author concludes that the main distinguishing features of legal entities under private and public law are, first of all, the purpose of creating the latter, as well as the interest that is the basis of the activity of a legal entity under public law. The article also notes that legal entities under private and public law have their own peculiarities regarding the order of their creation, functioning, reorganization and liquidation. The extent of competence of these subjects regarding participation in the implementation of state-authority powers with the aim of ensuring public interest is also considered. Particular attention is paid to the differences between these subjects regarding the legal regime of their property, methods of regulating relations and legal responsibility. Considering that to date there is no law that would define an exhaustive list of legal entities under public law with an indication of the specifics of their legal status, order of creation, legal personality, and the current legislation of Ukraine lacks a legal definition of a legal entity under public law, the author proposed his own vision its essence. The Central Committee of Ukraine lists general features that must be inherent to all legal entities, regardless of their type and organizational and legal form. At the same time, the diversity of legal entities existing in modern conditions requires the regulation of the status of these organizations and the introduction of a unified procedure for their creation, reorganization and liquidation, etc.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Жильцов, О. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. Юридичний бюлетень. 2023. Вип. 28. С. 15-22.