КОРИСТУВАННЯ СОЦІАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ: АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВИБІР ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЧИ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА СУЧАСНИХ ЛЮДЕЙ?

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянуто одну з актуальних дуалістичних проблем для сучасної лю-дини та суспільства в цілому — вплив соціальних мереж на особу, зокрема, забезпе-чення соціально-психологічної безпеки особи можливостями інтернет-ресурсів та їх деструктивна дія на особистість як негативного фактору. У проведеному дослідженні проаналізовано різноплановий вплив соціальних ме-реж на людей, котрий залежить від багатьох об’єктивних факторів (змісту та до-ступності засобів комунікації) і суб’єктивних передумов (наявності відповідних осо-бистісних якостей щодо його (контенту) сприйняття). Позитивний аспект впливу соціальних мереж розглядається як стосовно осо-би, так і по відношенню до соціуму в цілому — як нова форма спілкування та самови-раження людини, спосіб захисту від негативної інформації теленовин й інших засобів масової інформації тощо. Незадовільний вплив конкретного інтернет-контенту соцмереж для окремих людей проявляється у деформації психоемоційного стану особи, порушує їх устале-ний стиль життя, створює передумови та загрози для існування особи та ін. У статті зроблено висновок про важливість розвитку у користувачів критич-ного мислення для забезпечення їх психологічної безпеки та захисту від впливу нега-тивного контенту, котрий подається у новинах та розміщуються в інтернет-ресурсах (соціальних мережах). The paper considers one of the current dualistic problems for modern man and socie-ty in a whole — the impact of social networks on the individual, in particular the ability of providing by the Internet resources of social and psychological security of the individual and their impact on the individual as a negative factor. The study analyzed the diverse impact of social networks on people, which depends on a lot of objective factors (content and availability of means of communication) and sub-jective prerequisites (the presence of appropriate personal qualities to its (content) percep-tion). The positive aspect of the influence of social networks is considered both in relation to the individual and in relation to society in a whole — as a new form of communication and human self-expression, a way of protection against negative information from TV news and other mass media, etc. Unsatisfactory influence of specific Internet content of social networks for individu-als is manifested in the deformation of the psycho-emotional state of the person, disrupts their established lifestyle, and creates threats to existence and others. The article concludes on the importance of developing critical thinking in users to ensure their psychological safety and protection from the impact of negative content that is presented in the news and posted on Internet resources (social networks).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вайда Т.С. КОРИСТУВАННЯ СОЦІАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ: АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВИБІР ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЧИ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА СУЧАСНИХ ЛЮДЕЙ?. Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве. 2021. С. 55-56.