АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науково-дослідний інститут публічного права
Анотація
У статті розглянуто основи забезпечення національної безпеки держави, яке є найважливішим інструментом збереження державності, суверенітету та територі- альної цілісності від зазіхань зовнішніх ворогів та їхнього впливу на внутрішньо- політичну ситуацію в державі. Досліджується система національної безпеки крізь призму інституцій, які зобов’язані її забезпечувати. Визначено функціональну участь у сфері національної безпеки і оборони, яка стосується громадського контролю у відповідній сфері та передбачає, що грома- дяни України беруть участь у здійсненні цивільного контролю через громадські об’єднання, членами яких вони є, через депутатів місцевих рад, особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до дер- жавних органів у порядку, встановленому Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими законами України. Обґрунтовано, що громадяни України шляхом участі у виборах, референдумах та через інші форми безпосередньої демократії, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які вони обирають, реалізують наці- ональні інтереси, добровільно і в порядку виконання конституційних обов’язків здійснюють заходи, визначені законодавством України щодо забезпечення її наці- ональної безпеки; як безпосередньо, так і через об’єднання громадян привертають увагу суспільних і державних інститутів до небезпечних явищ і процесів у різних сферах життєдіяльності країни; у законний спосіб і законними засобами захища- ють свої права та інтереси, а також власну безпеку. Пропонується створення реальної, визначеної законом можливості громадянам користуватися правом на особисту участь у забезпеченні національної безпеки держави. Визначено, що важливим елементом забезпечення національної безпеки держави є саме чіткий розподіл функцій і владних повноважень між усіма суб’єк- тами, до компетенції яких належить здійснення відповідних заходів, і забезпечення ефективності виконання покладеного на них обов’язку. The article deals with the basics of ensuring the national security of the state, which is the most important tool for preserving statehood, sovereignty and territorial integrity from the encroachments of external enemies and their influence on the domestic political situation in the state. The system of national security through the prism of institutions that are obliged to provide it is investigated. The functional participation in the field of national security and defense which concerns public control in the relevant sphere and provides that Ukrainian citizens participate in civilian control through public associations, whose members are, through deputies of local councils, personally by appeal to the authorized the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights or to the state bodies in accordance with the procedure established by the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine “On Public Associations” and other laws of Ukraine. Substantiated that citizens of Ukraine through participation in elections, referendums and other forms of direct democracy, as well as through public authorities and local selfgovernment bodies that they choose, implement national interests, voluntarily and in the order of execution of constitutional duties exercise measures determined Ukrainian legislation on ensuring its national security; both directly and through the association of citizens attract the attention of social and state institutions to dangerous phenomena and processes in various spheres of the country’s livelihoods. In a legitimate way and legitimate means protect their own rights and interests, as well as its own security. It is proposed to create a real, defined by law, the opportunities for citizens to use the right to personal participation in ensuring the national security of the state. It is determined that an important element of ensuring the national security of the state is precisely a clear distribution of functions and authorities between all subjects, whose competence is the implementation of appropriate measures and ensuring the effectiveness of their laid duty.
Опис
Ключові слова
безпека, оборона, національна безпеки держави, забезпечення національної безпеки держави, імплементація, воєнна доктрина, Стратегія національної безпеки., security, defense, national security of the state, ensuring national security of the state, implementation, military doctrine, National security strategy.
Бібліографічний опис
Денисова А.В., Гданов І.Р. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 6, Т. 1, 2020. С.141-146.