ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ НАСЕЛЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Для ефективної співпраці поліції з ЗМІ підрозділам комунікації потрібно працювати на випередження, і подавати об’єктивну інформацію вчасно, тим самим мінімізуючи розповсюдження чуток і отримання негативної, перекрученої інформації з інших джерел. З цією метою необхідно: а) планувати тематику, періодичність і обсяг інформації, яка надається населенню; б) планувати співпрацю з різними ЗМІ, які будуть доводити надану інформацію до населення; в) з метою недопущення перекручувань норм закону, фактів і обставин кримінальних проваджень, стану і динаміки злочинності консультувати журналістів по матеріалах, що надаються їм для опублікування; г) при необхідності надавати можливість і допомогу журналістам у перевірці інформації; д) якомога більше залучати журналістів до співпраці. І нарешті, питання участі населення в діяльності поліції та забезпечені правопорядку в державі необхідно невідкладно вирішувати. Адже сьогодні уже є очевидним, що роль і значення участі населення в забезпечені правопорядку зростатиме, і форми такої участі потребують удосконалення та правового регулювання. For effective cooperation between the police and the mass media, communication units need to work ahead of time and provide objective information in a timely manner, thereby minimizing the spread of rumors and receiving negative, distorted information from other sources. For this purpose, it is necessary: a) plan the topic, frequency and volume of information provided to the population; b) plan cooperation with various mass media, which will bring the provided information to the population; c) in order to prevent distortions of the norms of the law, facts and circumstances of criminal proceedings, the state and dynamics of crime, to advise journalists on the materials provided to them for publication; d) if necessary, provide opportunities and assistance to journalists in checking information; e) to involve journalists in cooperation as much as possible. And finally, the issue of public participation in police activities and ensuring law and order in the state must be urgently resolved. After all, today it is already obvious that the role and importance of public participation in ensuring law and order will grow, and the forms of such participation need improvement and legal regulation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Грохольський В.Л. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ НАСЕЛЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 28 жовтня 2022 р. – Одеса : ОДУВС, 2022. С. 4-8.