Актуальні питання правового регулювання інформаційних відносин в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Наукову статтю присвячено досить важливій проблемі сьогодення – розгляду актуальних питань правового регулювання інформаційних відносин в Україні. Визначено роль інформаційних відносин e розвитку політичних, економічних, соціальних, правових та інших процесів. Зазначено, що стрімкі інформаційні процеси, що відбуваються сьогодні, мають як позитивні, так і негативні наслідки. Авто-ром підкреслено, що зменшення негативних наслідків в інформаційних процесах потребує чіткого правового регулювання таких відносин. Наголошено, що правове регулювання становить фундамент у будь-яких відносинах, інформаційні правовідносини не є винятком. З’ясовано значення слова «регулювати», наголошено, що суспільні відносини, які пов’язані з обігом інформації, недоречно розглядати лише як систему заборон та обмежень. Проаналізовано законодавче визначення інформатизації, розглянуто правове регулювання інформаційних відносин, що міститься в законодавчих актах України. Проаналізовано наукові джерела та законодавчі акти щодо правового регулювання інформаційних відносин у публічній та приватній сферах. Приділена увага договірним відносинам у регулюванні інформаційних відносин. Визначено роль і значення соціальної реклами у формуванні громадянського суспільства. Звернута увага на те, що в сучасному світі можливе необ’єк-тивне подання відомостей, адже за допомогою таких інструментів, як засоби масової інформації, кіноіндустрія, інформація може бути спотворена, перекручена залежно від інтересів власника засобу масової інформації, інтересів інших зацікавлених осіб. Наголошено, що в такому разі якраз чітке регулювання інформаційних відносин має надзвичайно велике значення. Автором приділено увагу розгляду наукової дискусії щодо визначення інформаційного права як самостійної галузі права, наголошено на його міжгалузевому значені. Зроблено висновок, що під правовим регулюванням інформаційних відносин варто розуміти наявність міжгалузевих правових норм, які регулюють публіч-но-приватні відносини щодо створення, збирання, зберігання, поширення, використання, знищення тощо інформації, на підставі яких виникають правові інформаційні відносини між суб’єктами. The scientific article is devoted to a very important problem of today – consideration of topical issues of legal regulation of information relations in Ukraine. The role of information relations in the development of political, economic, social, legal and other processes is determined. It is noted that the rapid information processes taking place today have both positive and negative consequences. The author emphasizes that the reduction of negative con-sequences in information processes requires a clear legal regulation of such relations. It is emphasized that legal regulation is the foundation in any relationship, and information relations are no exception. The meaning of the word “regulate” is clarified and it is emphasized that public relations, which are connected with the circulation of information, should not be considered only as a system of prohibitions and restrictions. The legislative definition of informatization is analyzed and the legal regulation of information relations contained in the legislative acts of Ukraine is considered. Scientific sources and legislative acts on the legal regulation of information relations in the public and private spheres are analyzed. Attention is paid to contractual relations in the regulation of information relations. The role and significance of social advertising in the formation of civil society is determined. It is noted that in today’s world, the possible presentation of information is not objective enough, because with tools such as the media, film industry, information can be distorted or distorted, depending on the interests of the media owner and the interests of other stakeholders. It is emphasized that in such cases clear regulation of information relations is extremely important. The author pays attention to the scientific discussion on the definition of information law as an independent branch of law and emphasizes its intersectoral significance. It is concluded that the legal regulation of information relations should be understood as the presence of intersectoral legal norms governing public-private relations for the creation, collection, storage, distribution, use, destruction and other actions with information, on the basis of which legal information relations arise objects.
Опис
Ключові слова
інформація, інформаційне право, правове регулювання інформаційних відносин., information, information law, legal regulation of information relations.
Бібліографічний опис
Грохольський В.Л. Актуальні питання правового регулювання інформаційних відносин в Україні // Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3. С. 141 - 145.