ПРО ДЕЯКІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Статтю присвячено проведенню аналізу сучасного стану і змісту громадського конт- ролю, що здійснюється у сфері виконання покарань України за дотриманням прав засу- джених, визначені основні проблемні питання, які виникають у зв’язку з цим, а також розроблені авторські науково обґрунтовані пропозиції щодо їх вирішення по суті. Практика показує, не дивлячись на постійне щорічне зменшення кількості ув’яз- нених під варту та засуджених, які відбувають різноманітні покарання у відповідних установах виконання покарань України, стан правопорядку у них залишається склад- ним і напруженим, особливо в частині забезпечення прав і законних інтересів зазначе- них осіб. Так, тільки на протязі 2021 року з боку засуджених, які тримались у колоніях та виправних центрах, мало місце майже 300 кримінальних правопорушень, включа- ючи умисні вбивства та інші тяжкі й особливо тяжкі суспільно небезпечні діяння. Крім цього, більше 100 кримінальних правопорушень було зареєстровано з участю персоналу установ виконання покарань закритого та відкритого типів. При цьому традиційною щорічною умовою, яка сприяла вчиненню протиправних посягань як засуджених, так і персоналу установ виконання покарань, та, одночасно, хронічною проблемою у даному випадку став низький і малоефективний контроль громадськості за процесом виконання – відбування кримінальних покарань в Україні, а причиною – відсутність належної правової бази з означеної проблематики. Таким чином, варто визнати, що в наявності складна прикладна проблема, яка потребує вирішення з урахуванням потенційних можливостей науки та, зокрема, й шляхом активізації досліджень ученими з означеного питання, що й стало вирі- шальним при виборі теми цієї статті. Виходячи з цього, метою даної наукової статті є обґрунтування необхідності більш комплексної наукової розробки проблем громадського контролю у сфері виконання покарань України у контексті вирішення завдань тієї реформи, що здійснюється у зазначеній галузі суспільних відносин з 2017 року і триває у сьогоденні. The article is devoted to the analysis of the current state and content of public control in the field of execution of sentences for the observance of the rights of convicts, identifies the main issues that arise in this regard, and developed author's scientifically sound proposals for their solution. Practice shows that despite the constant annual decrease in the number of detainees and convicts serving various sentences in the relevant penitentiaries of Ukraine, the state of law and order remains difficult and tense, especially in terms of ensuring the rights and legitimate interests of these persons. Thus, in 2021 alone, convicts held in colonies and correctional centers committed almost 300 criminal offenses, including premeditated murder and other serious and especially serious socially dangerous acts. In addition, more than 100 criminal offenses were registered involving staff from closed and open penitentiaries. At the same time, the traditional annual condition that contributed to the illegal encroachments of both convicts and staff of penitentiaries, and, at the same time, a chronic problem in this case was low and ineffective public control over the process of execution – serving criminal sentences in Ukraine. appropriate legal framework on these issues. Thus, it should be recognized that there is a complex applied problem that needs to be solved taking into account the potential of science and, in particular, by intensifying research by scientists on this issue, which was crucial in choosing the topic of this article. Based on this, the purpose of this scientific article is to substantiate the need for more comprehensive scientific development of public control in the field of execution of sentences in Ukraine in the context of solving the reform that has been carried out in this area of public relations since 2017 and continues today.
Опис
Ключові слова
сфера виконання покарань, засуджений, права особи, персонал установ виконання покарань, громадський контроль, правові засади, правові гарантії., sphere of execution of punishments, condemned, individual rights, staff of penitentiary institutions, public control, legal principles, legal guarantees.
Бібліографічний опис
Погребна К.Ф., Конопельський В.Я. ПРО ДЕЯКІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2021. Вип. 23. С. 225 - 231.