КОНТРАКТ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Сьогодні контракт набув широко застосування у трудових відносинах в Україні, що підтверджується значним колом нормативних актів, які передбачають можливість використання цієї особливої форми трудового договору. Нині контрактна форма трудового договору широко застосовується на підприємствах і в організаціях різних форм власності, в тому числі у закладах освіти, науково-дослідних інститутах, засобах масової інформації. Найбільш ефективно вона використовується на спільних підприємствах з участю іноземного капіталу. Контракт є головним регулятором правовідносин, що складаються на ринку праці. Його роль визначається тим, що він є основною формою залучення до праці і розподілу робочої сили в системі підприємств і організацій, які функціонують на базі всіх форм власності. Контракт підвищує взаємну відповідальність роботодавця і працівника, дозволяє поставити оплату праці в залежність від її результатів. Водночас він являє собою найважливішу форму реалізації громадянами їх конституційного права на працю та забезпечення його гарантій, а також на вільний вибір виду зайнятості. Контракт спрямований на здійснення ефективної кадрової політики; забезпечення умов для прояву працівником ініціативи і самостійності з урахуванням його індивідуальних здібностей і професійних навичок; правову і соціальну захищеність працівника. Today, the contract has become widely used in labor relations in Ukraine, which is confirmed by a significant number of normative acts that provide for the possibility of using this special form of employment contract. Currently, the contractual form of the employment contract is widely used in enterprises and organizations of various forms of ownership, including in educational institutions, research institutes, and mass media. It is most effectively used in joint ventures with the participation of foreign capital. The contract is the main regulator of legal relations in the labor market. Its role is determined by the fact that it is the main form of involvement in work and the distribution of labor in the system of enterprises and organizations that function on the basis of all forms of ownership. The contract increases the mutual responsibility of the employer and the employee, allows you to make the payment of labor dependent on its results. At the same time, it represents the most important form of realization by citizens of their constitutional right to work and to ensure its guarantees, as well as to freely choose the type of employment. The contract is aimed at implementing an effective personnel policy; ensuring conditions for the employee to show initiative and independence, taking into account his individual abilities and professional skills; legal and social security of the employee.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Андрущенко, К., Маркіна, Т. КОНТРАКТ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.10-11.