Криміналістичні, організаційно-тактичні та психологічні особливості проведення допиту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Встановлена необхідність та доцільність системного підходу слідчого до проведення допиту з урахуванням комплексу особливостей: криміналістичних, організаційно-тактичних та психологічних. Автор визначає, що для кваліфікованого проведення допиту підозрюваного, свідка, потерпілого, експерта, малолітньої або неповнолітньої особи треба формувати такі різновиди готовності: аналітичну, прогностичну, криміналістичну, стратегіко-тактичну, психофізіологічну, комунікативну та творчу. Нагальними постає питання відповідності слідчим найвищому рівню професійної діяльності органів досудового розслідування. Для цього він повинен володіти комунікативною готовністю та спроможністю застосовувати криміналістичні, організаційно-тактичні та психологічні особливості під час проведення допиту. Тому було розглянуто комунікативну готовність щодо проведення допиту слідчого крізь призму криміналістичних, організаційно-тактичних та психологічних особливостей. Наголошується, що допит – це складна слідча дія, що зумовлена певними трудно-щами, з якими стикаються працівники органів досудового розслідування, оскільки він пов’язаний із процесом встановлення психологічного контакту з учасниками кримінального процесу, за результатом проведення якого необхідно отримати важливу інформацію. Психологічними особливостями проведення допиту є: чітка регламентація, невизначеність плину комунікативного процесу, конфліктність, необхідність високого ступеня концентрації слідчого на процесі допиту, необхідність ґрунтовної підготовки до проведення допиту, можливість зміни інформації, наявність недовіри до представників правоохоронних органів та небажання у зв’язку із цим давати правдиву інформацію, звертання уваги на обмовки та дрібниці, які можуть бути корис-ними для розслідування матеріалів кримінального провадження та ін. Під час проведення допиту слідчий повинен володіти криміналістичними, організаційно-тактичними та психологічними особливостями щодо встановлення психологічного контакту як елементу комунікативної компетентності слідчого із підозрюваним. The necessity and expediency of the investigator’s systematic approach to the interrogation has been established, taking into account a set of features: forensic, organizational-tactical and psychological. The author determines that for the qualified interrogation of a suspect, a witness, a victim, an expert, a juvenile or young person, the following types of the readiness should be formed: analytical, prognostic, forensic, strategic-tactical, psychophysiological, communicative and creative. The question of investigator’s competence relevant to the highest level of professional activity of pre-trial investigation bodies is actual. To do this, he must have communicative readiness and an ability to use forensic, organizational, tactical and psychological features during the interrogation. So, the communicative readiness to interrogate in the context of forensic, organizational, tactical and psychological features was considered. It is underlined that the interrogation is a complex investigative action caused by certain difficulties faced by employees of pre-trial investigation bodies, as it is related to the process of establishing the psychological contact with the criminal proceedings participants, the result of which must provide important information. Psychological features of the interrogation are the following: clear regulation, uncertainty of the communicative process course, proneness to conflict, the need in a high degree of concentration of the investigator at the interrogation process, the need in thorough preparation for the interrogation, the possibility of changing information, distrust to law enforcement officials and as a result unwillingness to give truthful evidence, paying attention to making reservations and trifles that may be useful for the investigation of criminal proceedings, etc. During the interrogation, the investigator must have forensic, organizational- tactical and psychological features to establish psychological contact as an element of communicative competence of the investigator with the suspect.
Опис
Ключові слова
компетентність, комунікативна готовність, криміналістичні, організаційно-тактичні та психологічні особливості допиту., competence, communicative readiness, forensic, organizational-tactical and psychological features of interrogation.
Бібліографічний опис
Пасько О.М. Криміналістичні, організаційно-тактичні та психологічні особливості проведення допиту // Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2021. Вип. 18. С. 188 - 195.