Методи побудови та перевірки криміналістичних версій крізь призму аналітичної готовності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором розглянуто сучасний стан наукових добутків методів побудови та перевірки криміналістичних версій. Встановлено, що методи побудови та перевірки криміналістичних версій зумовлені діяльністю психічних пізнавальних процесів слідчого з метою встановлення істини під час досудового розслідування. Важливим психічним процесом є мислення як процес опосередкованого узагальненого пізнання предметів та явищ матеріального свiту, їхніх найбільш суттєвих властивостей та вiдносин. Це другий і вищий ступiнь пiзнання і засiб перетворення дiйсностi. Запропоновано здійснювати розгляд методів криміналістичних версій та планування розслідування крізь призму саме аналітичної готовності, яка безпосередньо пов’язана із розумовою діяльністю поліцейського. Визначено, що аналітична готовність – це інтегральний стан поліцейського, який визначає його здатність до розумових операцій. Оскільки гнучкість слідчого проявляється в тому, що він має бути спроможним мобілізувати власне мислення у потрібному напрямі, залежно від обставин, що виявляються у процесі розслідування матеріалів кримінального провадження, змінювати прийняте рішення та власні умовиводи, тобто виявляти мобільність. Визначена важливість впливу провідних якостей, вмінь і функціональних обов’язків у сукупності, які детермінують аналітичну готовність слідчого до професійної діяльності, що також є необхідним складником якісного теоретичного підходу для методів криміналістичних версій та планування розслідування. Запропоновано методи криміналістичних версій та планування розслідування розглядати крізь призму аналітичної готовності слідчого, що забезпечить якісне та компетентне виконання слідчим своїх функціональних завдань. The author considers the current state of scientific achievements of methods of making and verification of forensic cases. It is established that the methods of making and verification of forensic cases are proved by the activity of mental cognitive processes of the investigator in order to establish the truth during the pre-trial investigation. An important mental process is thinking as a process of indirect generalized knowledge of objects and phenomena of the material world, their most essential properties and relations. This is the second and the highest level of cognition and a means of transforming reality. It is proposed to consider the methods of forensic cases and planning the investigation in the context of analytical readiness, which is directly related to the mental activity of a police officer. It is determined that the analytical readiness is an integral state of a police officer, which determines his ability to mental operations. As the flexibility of the investigator is manifested in the fact that he must be able to mobilize his own thinking in the proper direction, depending on the circumstances found in the course of investigation of criminal proceedings, go back upon the decision and own conclusions, i.e. to show mobility. The importance of the influence of leading qualities, skills and functional responsibilities in the aggregate, which determine the analytical readiness of the investigator for professional activity is determined. It is also a necessary component for a qualitative theoretical approach to forensic cases methods and investigation planning. It is proposed to consider the methods of forensic cases and investigation planning in the context of the investigator’s analytical readiness, which will provide high-quality and competent performance of the investigators’ functional tasks.
Опис
Ключові слова
аналітична готовність, криміналістичні версії, планування розслідування, готовність до діяльності., analytical readiness, forensic cases, investigation planning, readiness for activity.
Бібліографічний опис
Пасько О.М. Методи побудови та перевірки криміналістичних версій крізь призму аналітичної готовності // Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 1. С. 82 - 87.