Європейські стандарти обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: проблеми реалізації в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою статті є дослідження та визначення про- цесуальних особливостей обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням прак- тики Європейського суду з прав людини. Досліджено сутність проблеми права на свободу й особисту недо- торканність у кримінальному провадженні України з позиції європейських стандартів та низки міжна- родно-правових актів. Проведено аналіз дотримання гарантій прав та законних інтересів особи у разі застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Особливу увагу приділено міжнародним докумен- там та правовим позиціям Європейського суду з прав людини, що стосуються питання забезпечення права на свободу й особисту недоторканність. З ураху- ванням зарубіжного досвіду правового регулювання запропоновано пропозиції та рекомендації щодо удо- сконалення чинного кримінального процесуального законодавства України з питань дотримання гаран- тій прав та законних інтересів особи у разі засто- сування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Автор зазначає, що євроінтеграційні процеси вимагають суттєвих зусиль щодо реформування української правової системи у напрямі забезпечення прав людини, серед яких важливу роль відіграє право на свободу та особисту недоторканність. Тривалий час на поверхні були й залишаються питання рефор- мування судової системи України, законодавче забез- печення цієї системи у відповідності до європейських норм та стандартів. Протягом майже тридцяти років судова система України зазнала значних змін. Констатується, що на сьогодні в Україні створено достатню нормативно-правову базу для належного застосування практики ЄСПЛ та тлумачення поло- жень про права людини з урахуванням вироблених нею стандартів та підходів на національному рівні. Тим не менш нормативне регулювання дуже далеке від реальної практики. Визначено, що потребують окремого наукового вивчення питання забезпечення права на свободу й особисту недоторканність під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дослідження відповідних правових позицій Європей- ського суду з прав людини, розкриття змісту й умов застосування обмежень під час вживання заходів забезпечення кримінального провадження та меха- нізму судового контролю. The purpose of the article is to research and determine the procedural features of choosing a preventive measure in the form of detention, taking into account the practice of the European Court of Human Rights. The essence of the problem of the right to freedom and personal integrity in the criminal proceedings of Ukraine was studied from the standpoint of European standards and a number of international legal acts. An analysis of the observance of guarantees of the rights and legitimate interests of a person during the application of a preventive measure in the form of detention was carried out. Special attention is paid to international documents and legal positions of the European Court of Human Rights concerning the issue of ensuring the right to freedom and personal integrity. Taking into account the foreign experience of legal regulation, proposals and recommendations are offered to improve the current criminal procedural legislation of Ukraine on issues of compliance with guarantees of the rights and legitimate interests of a person when applying a preventive measure in the form of detention. The author notes that European integration processes require significant efforts to reform the Ukrainian legal system in the direction of ensuring human rights. Among which the right to freedom and personal integrity plays an important role. For a long time, issues of reforming the judicial system of Ukraine, legislative support of this system in accordance with European norms and standards were and remain on the surface. For almost thirty years, the judicial system of Ukraine has undergone significant changes. It is stated that, as of today, a sufficient legal framework has been created in Ukraine for the proper application of the practice of the ECHR and the interpretation of provisions on human rights, taking into account the standards and approaches developed by it at the national level. Nevertheless, regulatory regulation is very far from actual practice. It was determined that a separate scientific study of the issue of ensuring the right to freedom and personal integrity during the application of a preventive measure in the form of detention, research of the relevant legal positions of the European Court of Human Rights, disclosure of the content and conditions of application of restrictions during the application of measures to ensure criminal proceedings and judicial control mechanism.
Опис
Ключові слова
право на свободу й особисту недоторканність, кримінальне провадження, запобіжні заходи, тримання під вартою, євроінтеграція., right to freedom and personal integrity, criminal proceedings, preventive measures, detention, European integration.
Бібліографічний опис
Мудрецька Г.В. Європейські стандарти обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: проблеми реалізації в умовах воєнного стану. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 2. С. 89-97.