Дезінформація під час російсько-української війни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою статті є розгляд поняття дезінформа- ції як впливу на суспільство та наслідки, до яких це призводить, методів дезінформації. Після роз- гляду проблеми у національних законодавчих нор- мах запропоновано можливі напрями вдосконалення законодавства, спрямованого на забезпечення без- пеки в інформаційній сфері України. Мета дезінфор- мації – привернути увагу, маніпулювати думкою, навіть може бути для отримання прибутку. Нині дезінформація супроводжується фальсифікованими, вирваними з контексту висловами, фото або відео. Основними місцями поширення дезінформації є інтер- нет-простір, телебачення, радіоканали та соціальні мережі. Використовуються сотні фейкових облікових записів у соціальних мережах і десятки фіктивних новинних сайтів для поширення дезінформації краї- ною-агресором РФ. Російсько-українська інформаційна війна – комплекс заходів, постійно здійснюваних урядовими та неурядо- вими організаціями Росії та України в інформаційному просторі України, Росії, інших країн та міжнародних організацій, спрямованих на отримання стратегіч- но-політичних переваг шляхом деморалізації або вве- дення в оману суперника, та протидії заходам іншої сторони у глобальному протистоянні Росії і України, а також протистоянні Росії. Інформаційний вплив може бути настільки потужним, що за його допо- могою можна не лише змінювати настрої українців, а й навіть впливати на суспільства Європи та США. У березні 2022 року під час російського вторгнення ProPublica повідомила про, можливо, перший випадок хибної операції з дезінформації. Були виявлені відео- записи, які нібито демонстрували дезінформацію про проведені страйки в Україні, цю інформацію потім «розвінчали» як якусь іншу подію за межами України. Така дезінформація викликала плутанину та пом’якшила вплив на російську громадськість від реальних кадрів російських ударів в Україні, коли вони зрештою вийшли повз контрольовані Росією ЗМІ. The purpose of the article is to consider the concept of disinformation as an influence on society and the consequences it leads to, methods of disinformation. Consider problems in national legislative norms, suggest possible ways of improving legislation aimed at ensuring security in the information sphere of Ukraine. The purpose of disinformation is to attract attention, manipulate opinion, and may even be for profit. Today, disinformation is accompanied by falsified, out-of-context statements, photos or videos. The main places of dissemination of disinformation are the Internet, television, radio channels and social networks. Hundreds of fake accounts in social networks and dozens of fake news sites are used to spread disinformation about the aggressor country of the Russian Federation. The Russian-Ukrainian information war is a set of measures constantly carried out by governmental and non-governmental organizations of Russia and Ukraine in the information space of Ukraine, Russia, other countries and international organizations, aimed at obtaining strategic and political advantages by demoralizing or misleading the opponent and countering the measures of the other party in the global confrontation between Russia and Ukraine, as well as the confrontation with Russia. Informational influence can be so powerful that with its help it is possible not only to change the mood of Ukrainians, but also to influence the societies of Europe and the USA. In March 2022, during the Russian invasion, ProPublica reported what may have been the first case of a botched disinformation operation. Video recordings were discovered that allegedly showed misinformation about the strikes created in Ukraine, which were later “debunked” as some other event outside of Ukraine. Such disinformation caused confusion and softened the impact on the Russian public of actual footage of Russian strikes in Ukraine when they eventually leaked through the Russiancontrolled media.
Опис
Ключові слова
дезінформація, інформаційна агресія, інформаційна безпека, засоби масової інформації., disinformation, information aggression, information security, mass information security.
Бібліографічний опис
Сірко В.С. Дезінформація під час російсько-української війни. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 3. С. 235-237.