Формування позитивної мотивації студентів немовних вузів до застосування інформаційно-комунікативних технологій в освітньому та професійному середовищі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
В умовах інформатизації освіти як пріоритетного напряму модернізації освіти виникає нагальна потреба формування інформаційної культури фахівця будь-якого профілю. У зв’язку з цим постає питання щодо формування позитивної мотивації студентів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому та професійному середовищі. Стаття присвячена проблемі застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки фахівців немовних закладів вищої освіти та створенні необхідних умов для формування позитивної мотивації студентів до застосування зазначених технологій в навчальній та майбутній професійній діяльності. Описано структуру спецкурсу “Інформаційно-комунікаційні технології в сучасному професійно-навчальному середовищі” та створення мультимедійного навчального середовища, яке оптимально поєднує освітні форми і методи як традиційного, так й інноваційного характеру. In the setting of education informatization as a priority area of educational process modernization within the conditions of society informatization, the need arises to formate an information culture of various subject matter specialists. In this regard, developing of extralinguistic university students’ positive motivation to apply information and communication technologies in educational and professional environment is relevant. The article is devoted to the problem of applying information and communication technologies in the course of extralinguistic university students’ professional training and creating the necessary conditions for formation of students’ positive motivation to use of the above-mentioned technologies in educational and professional activities. The structure of the specialized course “Information and communication technologies in modern educational and professional environment” and the creation of multimedia educational environment are described, including traditional and innovative forms and methods of teaching.
Опис
Ключові слова
мотивація, освітній процес, професійна підготовка, інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійні технології, мультимедійні засоби навчання, мультимедійне навчальне середовище, спецкурс, motivation, educational process, professional training, information and communication technologies, multimedia technologies, multimedia educational tools, multimedia educational environment, specialized course.
Бібліографічний опис
Бочевар А.Г., Дубініна Н.В. Формування позитивної мотивації студентів немовних вузів до застосування інформаційно-комунікативних технологій в освітньому та професійному середовищі // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2019. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 66. С. 14 - 19.