Кримінологічна характеристика та основні напрямки запобігання ухиленню від сплати аліментів на утримання дітей в Україні в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ОДУВС: Юридичний бюлетень
Анотація
Стаття присвячена проблемі ухилення від сплати аліментів на утримання дітей в Україні в умовах воєнного стану. Встановлено, що у період з 2019 по 2023 рр. на території України було зареєстровано 9183 кримінальних правопорушень у виді ухи лення від сплати аліментів на утримання дітей. Зроблено висновок, що ухилення від сплати аліментів на дітей виявляється в основному у західних та центральних облас тях України, а також у місті Київ. Доведено, що передумовою успішного запобігання кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 164 КК України є вивчення осо бливостей кримінологічної характеристики особистості кримінального правопоруш ника, оскільки саме її специфічні риси мають бути безпосереднім об’єктом запобіж ного впливу. Представлено найбільш популярні схеми несплати аліментів на дітей, які варіюються в залежності від обставин і намірів особи, яка ухиляється від сплати. Визначено, що запобігання ухиленню від сплати аліментів на дітей є складним і мно гогранним процесом, що вимагає комплексного підходу та взаємодії різних сторін. Обґрунтовано, що ухилення від сплати аліментів на дітей в умовах воєнного стану становить серйозну соціальну проблему, яка негативно впливає на благополуччя сімей та розвиток дітей. Практика систематичного ухилення батьків від виконання своїх обов’язків забезпечення матеріальної підтримки дітей має широкий діапазон негативних наслідків, включаючи обмежений доступ до основних потреб, погір шення якості життя та соціальне виключення. Проблема ухилення від сплати алімен тів потребує комплексного підходу для її вирішення. Це включає в себе зміцнення законодавства та ефективного контролю, підвищення свідомості громадян щодо їхніх прав та обов'язків у цій сфері, а також забезпечення доступу до швидких та ефек тивних механізмів виконання судових рішень. Державні органи мають відігравати активну роль у розв’язанні цієї проблеми, забезпечуючи адекватні ресурси та меха нізми для здійснення контролю, відстеження та стягнення несплачених аліментів. The article is devoted to the problem of evading the payment of alimony for children in Ukraine under martial law. It was established that in the period from 2019 to 2023, 9,183 criminal offenses in the form of evasion of child support payments were registered on the territory of Ukraine. It was concluded that the evasion of payment of child support occurs mainly in the western and central regions of Ukraine, as well as in the city of Kyiv. It has been proven that the prerequisite for the successful prevention of criminal offenses provided for in Art. 164 of the Criminal Code of Ukraine is the study of the specifics of the criminological characteristics of the personality of a criminal offender, since its specific features should be the direct object of preventive influence. The most popular schemes for non-payment of child support are presented, which vary depending on the circumstances and intentions of the person who evades payment. It was determined that prevention of child support evasion is a complex and multifaceted process that requires a complex approach and interaction of various parties. It is substantiated that the evasion of child support payments in the conditions of martial law is a serious social problem that negatively affects the well-being of families and the development of children. The practice of systematically avoiding parents from fulfilling their responsibilities to provide material support for children has a wide range of negative consequences, including limited access to basic needs, deterioration of quality of life and social exclusion. The problem of alimony evasion requires a comprehensive approach to its solution. This includes strengthening legislation and effective control, raising citizens' awareness of their rights and responsibilities in this area, as well as providing access to fast and effective mechanisms for the execution of court decisions. Government agencies should play an active role in solving this problem by providing adequate resources and mechanisms to control, track and collect unpaid child support.
Опис
Ключові слова
кримінальні правопорушення у сфері сім’ї, ухилення від утри мання дітей, аліменти, ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, діти, непо внолітні, детермінація, запобігання злочинам. criminal offenses in the family sphere, child support evasion, alimony, child support evasion, children, minors, determination, crime prevention.
Бібліографічний опис
Бабенко, А. Кримінологічна характеристика та основні напрямки запобігання ухиленню від сплати аліментів на утримання дітей в Україні в умовах воєнного стану. Юридичний бюлетень. 2024. Випуск 32. С. 14-22.