Звернення громадян як елемент механізму забезпечення законності в діяльності державних органів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Статтю присвячено дослідженню звернень громадян як елементу механізму забезпечення законності в діяльності державних органів. Проаналізовано правову основу, яка реально забезпечує існування інституту звернення громадян. Встановлено, що право людини і громадянина на правовий захист передбачає: право на судовий захист, правову допомогу, звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування тощо. Аргументовано, що велике значення в захисті прав і свобод людини і громадянина набуває надання громадянам України, іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам права на звернення. Розглянуто, що формою забезпечення законності в діяльності державних органів є інститут звернень громадян, який виступає як засіб реалізації прав громадян та їх участі в державному управлінні та є носієм інформації, пов’язаної із забезпеченням прав і свобод людини та громадянина. До основних нормативно-правових актів, які регулюють питання звернення громадян України до органів державної влади, слід віднести: Конституцію України, закони України «Про звернення громадян», «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян щодо електронного звернення та електронної петиції», Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджену постановою. Розкрито поняття «звернення громадян». Охарактеризовано основні ознаки звернення громадянина до органів державної влади, що поділяються на певні види, перелік яких є вичерпним; звернення бувають у письмовій та усній формі, надісланими поштою або переданими громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу; звернення має містити певні реквізити; звернення носить індивідуальний або колективний характер; кожний вид звернення громадянина має специфічну мету; адресатом виступають органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, народні депутати України, депутати місцевих рад. Розкрито елементи, які характеризують звернення громадян. Citizen appeals as an element of the mechanism for ensuring legality in the activities of state bodies The article is devoted to the study of citizens' appeals as an element of the mechanism for ensuring legality in the activities of state bodies. The legal basis, which really ensures the existence of the institution of citizens' appeals, has been analyzed. It has been established that the right of a person and a citizen to legal protection includes: the right to judicial protection, legal assistance, appeal to state authorities and local self-government, etc. It is discussed that granting citizens of Ukraine, foreigners, stateless persons and legal entities the right to appeal is of great importance in protecting the rights and freedoms of a person and a citizen. It is considered that the form of ensuring legality in the activities of state bodies is the institute of citizens' appeals, which acts as a means of realizing the rights of citizens and their participation in state administration and is a carrier of information related to ensuring the rights and freedoms of a person and a citizen. The main normative legal acts that regulate the issue of appeals by citizens of Ukraine to state authorities include: the Constitution of Ukraine,Laws of Ukraine: «On Appeals by Citizens», Law «On Amendments to the Law of Ukraine «On Appeals by Citizens Regarding Electronic Appeals and Electronic petitions», Decree of the President of Ukraine «On priority measures to ensure the implementation and guarantee of the constitutional right to apply to state authorities and local self-government bodies», «Instructions on paperwork for citizens' appeals to state authorities and local self-government bodies, associations of citizens, on enterprises, in institutions, organizations regardless of the forms of ownership, in mass media». The concept of «appeal of citizens» is revealed. The main signs of citizens' appeals to state authorities are characterized: they are divided into certain types, the list of which is exhaustive; appeals are in written and oral form, sent by mail or delivered by a citizen to the relevant body, institution personally or through a person authorized by him; the application must contain certain details; the appeal is individual or collective in nature; each type of appeal by a citizen has a specific purpose; the addressees are bodies of state power, local self-government, enterprises, institutions, organizations, officials, people's deputies of Ukraine, deputies of local councils, officials. The elements that characterize citizens' appeals have been revealed.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Аносєнков, А. Звернення громадян як елемент механізму забезпечення законності в діяльності державних органів. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С. 175-179.