Адміністративно-правове регулювання у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в Україні

Анотація
Монографія є комплексним дослідженням адміністративно-правового регулювання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні. Будучи провідною ланкою ринкової економіки, страхова сфера виступає складним механізмом, що чутливо реагує на всі соціально-економічні, політичні та соціопсихологічні процеси, що відбуваються в країні. Як результат, сучасний стан розвитку страхового ринку характеризується складністю та суперечливістю, що пояснюється недосконалістю галузевого законодавства, низькою платоспроможністю вітчизняних страхувальників, проявами галузевого монополізму, недостатнім рівнем кваліфікації кадрів у страхових компаній, великою кількістю видів обов’язкового страхування, зловживаннями у сфері страхових відносин як з боку страховиків, так і страхувальників, що свідчать про необхідність удосконалення механізму адміністративно-правового регулювання у вказаній сфері. The monograph is a comprehensive study of the administrative and legal regulation of compulsory civil liability insurance of owners of land vehicles in Ukraine. As a leading link in the market economy, the insurance sector is a complex mechanism that responds sensitively to all socio-economic, political and socio-psychological processes taking place in the country. As a result, the current state of the insurance market is characterized by complexity and inconsistencies due to imperfect industry legislation, low solvency of domestic insurers, manifestations of industry monopoly, insufficient qualifications of insurance companies, a large number of compulsory insurance, abuse of insurance. by insurers and insurers, indicating the need to improve the mechanism of administrative and legal regulation in this area.
Опис
Ключові слова
обов'язкове страхування, адміністративно-правове регулювання, цивільно-правова відповідальність, автомобільні транспорті засоби, власники, кваліфікація видів страхування, суб'єкт обов'язкового страхування, шляхи удосконалення, compulsory insurance, administrative and legal regulation, civil liability, motor vehicles, owners, qualification of types of insurance, subject of compulsory insurance, ways to improve
Бібліографічний опис
Адміністративно-правове регулювання у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в Україні: колективна монографія / А.В. Денисова, О.М. Заєць, К.К. Карпенко. Одеса: РВВ ОДУВС, 2021, 210 с.
Зібрання