Домашнє насильство щодо дитини: особливості діяльності ювенальних поліцейських

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Кропивницький : ДонДУВС
Анотація
Розглянуто основні повноваження ювенальних поліцейських щодо організації роботи та здійснення заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству, вчиненому дітьми та стосовно них. Акцентовано увагу на неприпустимості відмовляння постраждалих осіб від подання заяв про вчинення домашнього насильства та спонукання їх до примирення з кривдником; відмови у прийнятті заяви, поданої безпосередньо дитиною; притягнення заявників з приводу вчинення домашнього насильства до адміністративної відповідальності за неправдивий виклик (ст.183 КУпАП) у разі їх відмови від написання заяви. Наголошено на важливості налагодження взаємодії ювенальних поліцейських з іншими уповноваженими підрозділами органів Національної поліції щодо: своєчасного виявлення дітей-свідків домашнього насильства поліцейськими, які виїжджають на виклики, та подальшого своєчасного передання інформації про постраждалу дитину ювенальним поліцейським; належного документування випадків домашнього насильства, зокрема фіксація дітей-свідків домашнього насильства як постраждалих осіб; проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства щодо дітей, які стали свідками (очевидцями) домашнього насильства; винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника в інтересах постраждалих дітей, у тому числі дітей-свідків домашнього насильства. Також актуальним є налагодження взаємодії з іншими суб’єктами запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема щодо: спільного виїзду зі службою у справах дітей для забезпечення своєчасної оцінки рівня безпеки дитини; розміщення постраждалих дітей у спеціалізованих закладах; залучення психологів для проведення опитування постраждалих дітей. The main powers of juvenile police officers regarding the organization of work and the implementation of measures aimed at preventing and countering domestic violence committed by children and in relation to them are considered. Attention is focused on the inadmissibility of refusing victims from submitting statements about domestic violence and encouraging them to reconcile with the offender; refusal to accept an application submitted directly by the child; bringing applicants to administrative liability for a false summons (Article 183 of the Code of Criminal Procedure) in case of their refusal to write a statement. The importance of establishing interaction between juvenile police officers and other authorized divisions of the National Police was emphasized regarding: timely identification of child witnesses of domestic violence by police officers who go out on calls, and subsequent timely transfer of information about the injured child to juvenile police officers; proper documentation of cases of domestic violence, in particular the recording of child witnesses of domestic violence as victims; carrying out an assessment of the risks of committing domestic violence against children who witnessed (eyewitnesses) domestic violence; issuance of an urgent restraining order against the offender in the interests of the affected children, including children who are witnesses of domestic violence. It is also relevant to establish cooperation with other subjects of prevention and countermeasures against domestic violence, in particular regarding: a joint visit with the children's service to ensure a timely assessment of the child's safety level; placement of affected children in specialized institutions; involvement of psychologists to conduct surveys of affected children.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Семікоп Н. Домашнє насильство щодо дитини: особливості діяльності ювенальних поліцейських. Актуальні питання превентивної діяльності підрозділів Національної поліції України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кропивницький, 28 квітня 2023 року). Кропивницький, 2023. 316 с. С.129-133.