ПРАВОВА ПРИРОДА ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Анотація
Загальновизнаним є те, що відповідно до принципів справедливості, гуманізму, економії кримінальної репресії має існувати спеціальна, специфічна система норм про відповідальність неповнолітніх за діяння, передбачені кримінальним законом. За чинним кримінальним законодавством України ця специфічність відтворюється у чіткому визначенні у законі певної підсистеми кримінально-правових заходів впливу на неповнолітніх – різних видів примусових заходів виховного характеру. It is generally acknowledged that, in accordance with the principles of justice, humanism, and the economy of criminal repression, there must be a special, specific system of norms on the responsibility of minors for acts prescribed by the criminal law. According to the current criminal legislation of Ukraine, this specificity is reproduced in a clear definition in the law of a certain subsystem of criminal-law measures of influence on minors - various types of compulsory measures of educational nature. Общепризнанным является то, что в соответствии с принципами справедливости, гуманизма, экономии уголовной репрессии должно существовать специальная, специфическая система норм об ответственности несовершеннолетних за деяния, предусмотренные уголовным законом. По действующему уголовному законодательству Украины эта специфичность воспроизводится в четком определении в законе определенной подсистемы уголовно-правовых мер воздействия на несовершеннолетних - различных видов принудительных мер воспитательного характера.
Опис
Ключові слова
кримінальне покарання, примусові заходи виховного характеру, неповнолітні, criminal punishment, compulsory measures of educational nature, minors, уголовное наказание, принудительные меры воспитательного характера, несовершеннолетние
Бібліографічний опис
Меркулова В. О. Правова природа примусових заходів виховного характеру: сучасні тенденції наукових досліджень / В. О. Меркулова //Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 2 березня 2018 року). – Хмельницький  : Вид-во НАДПСУ, 2018. – С. 70-74.