Мова ділових паперів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
"Мова ділових паперів" - курс, що завершує цикл мовних дисциплін у вищому юридичному навчальному закладі. Курс безпосередньо пов'язаний з проблемами функціонування мови в суспільстві, питаннями підвищення культури усного й писемного ділового мовлення, науковим обґрунтуванням правил організації мовних одиниць залежно від вибору типів мовлення (а саме писемного) в сфері офіційно-ділової та професійної комунікації. Мета курсу визначається необхідністю розкриття принципів організації україномовного тексту щодо його комунікативних властивостей у конкретних сферах функціонування (науковому та офіційно-діловому стилях мовлення), особливостей та нюансів документування. "Language of business papers" - a course that completes the cycle of language disciplines in higher law school. The course is directly related to the problems of language functioning in society, improving the culture of oral and written business speech, scientific justification of the rules of organization of language units depending on the choice of speech (namely written) in the field of official business and professional communication. The purpose of the course is determined by the need to disclose the principles of organization of Ukrainian-language text on its communicative properties in specific areas of functioning (scientific and official-business styles of speech), features and nuances of documentation.
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, план, програма, документація, довідково-інформаційні документи, обліково-фінансові, усне ділове спілкування, зразки, самостійна робота, academic discipline, plan, program, documentation, reference and information documents, accounting and financial, oral business communication, samples, independent work
Бібліографічний опис
Тягнирядно Є.В. Мова ділових паперів: навчально-методичний посібник / Є.В. Тягнирядно. - Одеса: ОДУВС, 2011. - 117 с.