Цивільний процес в питаннях та відповідях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Цей навчальний посібник підготовлений відповідно до курсу «Цивільний процес» і висвітлює предмет та інструментарій для вивчення цієї навчальної дисципліни. Структура подання матеріалу повною мірою відповідає робочій та навчальній програмі викладання цієї дисципліни у вищих навчальних юридичних закладах. Посібник являє собою короткі відповіді на питання, що відображають найважливіші інститути цивільно-процесуального права, його загальні правові категорії. Посібник розрахований на студентів, курсантів, слухачів, магістрів, аспірантів і викладачів, які працюють над підвищенням рівня юридичної підготовленості. This textbook is prepared in accordance with the course "Civil Procedure" and covers the subject and tools for the study of this discipline. The structure of the presentation of the material fully corresponds to the working and curriculum of teaching this discipline in higher educational legal institutions. The manual is a short answer to questions that reflect the most important institutions of civil procedure law, its general legal categories. The manual is designed for students, cadets, students, masters, graduate students and teachers working to improve the level of legal training.
Опис
Ключові слова
навчальний посібник, цивільний процес,курсанти (слухачі), екзамен, питання, відповіді, textbook, civil process, cadets (students), exam, questions, answers
Бібліографічний опис
Середницька І.А. Цивільний процес в питаннях та відповідях: Навчальний посібник / І. А. Середницька. – Одеса: ОДУВС, 2019. 143 с.