ДІАЛОГ В МИРОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Riga, Latvia : «Baltija Publishing»
Анотація
Проведені автором дослідження виявили, що діалоги загалом сприймаються як ефективний інструмент для побудови довіри, вирішення проблем і конфліктів, однак, на практиці діалоги стикаються з багатьма проблемами. Респонденти – прості громадяни та громадські активісти – бачать ці проблеми не стільки у розрізі операційних стратегій імплементації, скільки в більш фундаментальних речах, а саме – у відсутності попиту на діалог і ресурсів для проведення діалогів. Однак, ці проблеми не є непереборними. Тільки декілька респондентів вказали, що діалогам заважають суспільна недовіра або політика держави, більшість респондентів зазначило проблеми, які можна подолати шляхом проведення інформаційних і освітніх програм для представників влади та громадянського суспільства, впровадження ефективних механізмів фінансування діалогів і механізмів залучення фахівців (фасілітаторів діалогу) на локальному рівні. The research conducted by the author revealed that dialogues are generally perceived as an effective tool for building trust, solving problems and conflicts, however, in practice, dialogues face many problems. Respondents - ordinary citizens and public activists - see these problems not so much in terms of operational strategies of implementation, but in more fundamental things, namely, in the absence of demand for dialogue and resources for conducting dialogues. However, these problems are not insurmountable. Only a few respondents indicated that dialogues are hindered by public mistrust or state policy, most respondents noted problems that can be overcome by conducting information and educational programs for representatives of the authorities and civil society, implementing effective mechanisms for financing dialogues and mechanisms for attracting specialists (dialogue facilitators) at the local levels.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Балтаджи П.М. ДІАЛОГ В МИРОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ. ІІ International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, (December 23, 2022, Odessa, Ukraine). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 184 pages. Рр.131-134.