ІННОВАЦІЙНІСТЬ МАРКЕРІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ у ЗВО з ОСОБЛИВИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У розділі 11 конкретизовано сутність і особливості інноваційніних маркерів оцінювання якості ос- вітньої та науково-дослідної діяльності здобувачів у ЗВО з особливими умовами навчання. Визначено сучасні підходи до розроблення ефективних освітніх матеріалів з переосмисленням їх психолого-педагогічних, дидактичних функцій, змісту, форм та етапів створення ефективного сучасного освітнього контенту в аспекті оцінювання якості освітнього процесу з точок зору: «здобувач», «наставник», «експерт з якості – фахівець у галузі освітніх вимірювань, моніторингу якості» . на прикладі освітньої компоненти «Методологія наукового пізнання» для третього рівня освіти доведено, що оцінювання ефективності освітнього процесу за результатами навчання є комплексною процедурою у межах якої наставник має чітко усвідомлювати зв’язок між прогнозованими результатами навчання та способами постановки цілей їх досягнення ще на момент розробки курсу. Таким чином, технологічний цикл від задуму, розробки, впровадження і оцінювання освітньої компоненти замикається, зауважуючи на те, що інтегровані цілі освітньої компоненти – курсу, які має чітко сформулювати викладач-наставник поєднують 3 підходи (змісту, внутрішніх і зовнішніх процесів навчання – научіння, результату) саме вони й стають ос- новою дидактичного комплексу курсу маркерів оцінювання якості освітньої та науково-дослідної діяльності здобувачів у ЗВО з особливими умовами навчання. Chapter 11 specifies the essence and features of innovative markers for assessing the quality of educational and research activities of applicants in higher education institutions with special study conditions. Modern approaches to the development of effective educational materials with a rethinking of their psychological-pedagogical, didactic functions, content, forms and stages of creating effective modern educational content in the aspect of evaluating the quality of the educational process from the points of view of: "acquirer", "mentor", "quality expert" are defined – a specialist in the field of educational measurements, quality monitoring". on the example of the educational component "Methodology of scientific knowledge" for the third level of education, it is proved that the evaluation of the effectiveness of the educational process based on learning outcomes is a complex procedure within which the mentor must be clearly aware of the connection between the predicted learning outcomes and the methods of setting goals for their achievement even at the time of development course Thus, the technological cycle from the conception, development, implementation and evaluation of the educational component is closed, noting that the integrated goals of the educational component – the course, which must be clearly formulated by the teacher-mentor, combine 3 approaches (content, internal and external processes of learning – learning, outcome) it is they who become the basis of the didactic complex of the course markers for evaluating the quality of educational and research activities of applicants in higher education institutions with special conditions of study.
Опис
Ключові слова
Національна поліція України, професійна підготовка поліцейського, правопорядок, служ- бова підготовка, здобувач освіти., National Police of Ukraine, professional training of a police officer, law and order, service training, education seeker.
Бібліографічний опис
Корнієнко М.В., Семенова А.В. ІННОВАЦІЙНІСТЬ МАРКЕРІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ у ЗВО з ОСОБЛИВИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ. Параметри якості вищої освіти офіцерів Національної поліції за умов імперативу людиномірних сенсів (теорія і практика). Монографія. Розд.11. Одеса: Видавн. "Юридика", 2023. – 440 с. С. 397-435.
Зібрання