ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПЦІЮ ЛІНГВІСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Шляхом огляду наукової літератури й норматив- них актів із питань безпеки визначено обсяг значення терміна «лінгвістична безпека» й сфери його засто- сування. Констатується, що лінгвістична безпека є відносно новим поняттям, яке ще не отримало належного системного опису в науці. Найчастіше поняття лінгвістичної безпеки розглядається в кон- тексті проблем національної безпеки, інформаційної безпеки, мовного суверенітету й мовної політики. Лінгвістична безпека уявляється як складова частина національної безпеки держави, хоча нормативно це не закріплено. Виділено три сторони поняття «лінгвіс- тична безпека». По-перше, безпека самої мови, тобто ефективне й надійне функціонування мови й захист її як від шкідливого впливу всередині неї самої, так і від зайвого, спричиненого білінгвізмом, проникнення до мови іншомовної лексики, граматики й фонетики. По-друге, лінгвістична безпека учасників будь-якої спільноти, об’єднаної комунікацією, від загроз, пов’я- заних із належним функціонуванням мови й адекват- ним використанням її можливостей. По-третє, без- пека суспільних відносин, які регулюються державною мовною політикою, тобто питання впливу мови на ситуацію в державі й зовнішню політику, роль мови в підтриманні національної безпеки. Під лінгвістич- ною безпекою розуміється стан правової захищеності державної мови, за якого максимально повно забезпе- чується її безпечне існування, збереження цілісності, нормативності, функціональності, національно- культурної своєрідності, здатності до саморозвитку й самовдосконалення, а також система заходів щодо забезпечення саме такого розвитку мови. Це мовна політика, що виключає заподіяння шкоди системі мови під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, а також напрям наукових досліджень, який розглядає проблеми гарантування лінгвістичної безпеки. Осо- бливим чином інтерпретується лінгвістична безпека тексту для учасників комунікації: сукупність принци- пів такого формування мовного тексту, за якого зво- дяться до мінімуму ризики його конфліктного сприй- няття та відтворення. In the result of studies of various scientific resources and legal acts concerning the issues of security, the scope of the term “linguistic security” was determined, as well as an area of its application. It is stated that linguistic security is a relatively new concept that has not yet received a proper systemic description in science. Mostly, the concept of linguistic security is defined in the context of problems of national security, information security, linguistic sovereignty and language policy. Linguistic security is presented as an element of national security of the state, though without proper legal regulation. There are three aspects of the concept “linguistic security”. First of all it refers to the security of the language, i.e. effective and safe functioning of the language and protection thereof from the negative influence from within the language itself, as well as from odd bilingualism caused by penetration into language of foreign vocabulary, grammar and phonetics. Secondly, this is linguistic security of any society members that are united by the communication, protected from the threats relating to the proper functioning of the language and adequate application of its possibilities. Third, the security of public relations, which are regulated by the state language policy, that is, the issue of language influence on the situation in the state and foreign policy; the role of language in maintaining national security. Under the linguistic security we understand the condition of legal protection of a language under which a fully secured existence thereof is guaranteed together with preserving of its integrity, normativity, functionality, national and cultural diversity, ability to self-development and self-improvement, as well as a system of measures for reaching this goal. This is a language policy that excludes harm to the language system under the influence of internal and external influences, as well as the direction of scientific research, considers the problems of ensuring linguistic security. The linguistic security of the text for the participants of communication is interpreted in a special way: a set of principles of text formation, which minimizes the risks of its inconsistent perception and reproduction.
Опис
Ключові слова
національна безпека, мовна полі- тика, лінгвістична безпека, безпечна комунікація., national security, language policy, linguistic security, safe communication.
Бібліографічний опис
Ситько О.М. ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПЦІЮ ЛІНГВІСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4. С. 45 - 50.