Self-Regulation and a Regulatory Focus of Combatant Police Officers

Анотація
The article presents the results of a research of the particularities of the components of self-regu lation and a regulatory focus of combatants – police officers who are directly involved in hostilities with the aggressor. The purpose of the present research is to determine the specifics of self-regulation and the peculiarities of a regulatory focus in combat ant police officers having relevant experience com pared to civil defense specialists. Methods. Inventory for researching self-regulation (J. Kuhl, A. Fuhrman, 1998), questionnaire for diagnosing a regulatory focus (Higgins et al., 2001). The empirical basis involved 182 respondents, divided into two groups: 92 per sons – combatants of the special purpose regiment and 90 persons – police officers serving in civilian conditions. Results. Theoretical study showed that self-regulation and a regulatory focus are directly related to manifestations of individual activity in various spheres of life, including professional polic ing. It was empirically established that combatants demonstrate more evident self-motivation, self-relax ation, affective self-control, concentration, integration of contradictions, action focus in anticipation of suc cess, prevention focus, and significantly lower rates of self-determination and promotion focus. Discus sion and conclusions. It was substantiated that com batant police officers and police officers not involved in active hostilities have a peculiar to each group combi nation of components of self-regulation and a regula tory focus. The constellation of features characteristic of the first group serves as a psychological basis for managing activities and behavior under extreme con ditions and external pressure, which trigger tension, contradictory experiences, and a regulatory attitude to prevent losses and failure of actions. The regulation structure in the second group ensures the implemen tation of the current activity, its planned performance, dealing with problems, and overcoming difficulties that result in the effectiveness of actions and achieve ment of success, which determine positive emotional self-esteem and motivate the subjects to future work and risk-taking. У статті наведено результати дослідження особли востей складових самоуправління та фокуса регу ляції комбатантів – працівників поліцейських під розділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях з агресором. Метою дослідження є з’ясування специфіки саморегуляції та особливостей фокуса регуляції в поліцейських-комбатантів, які мають бойовий досвід у порівнянні з фахівцями цивіль ного профілю. Методи. Методика дослідження самоуправління (J. Kuhl, A. Fuhrman, 1998), методика діагностики фокуса регуляції (Higgins et al., 2001). Емпіричну базу дослідження склали 182 респон денти, поділені на дві групи: 92 особи – комбатанти полку особливого призначення та 90 чоловіків – працівники поліції, які несуть службу у цивільних умовах. Результати. Теоретичне вивчення пока зало, що самоуправління та фокус регуляції безпо середньо пов’язані з проявами активності особи стості в різних сферах життєдіяльності, зокрема у професійній діяльності поліції. Емпірично з’я совано, що комбатанти демонструють вірогідно більшу вираженість самомотивації, саморелаксації, афективного самоконтролю, здатності до концен трації, інтеграції суперечностей, орієнтації на дію в очікуванні успіху, фокуса профілактики й віро гідно нижчі показники самовизначення та фокуса просування. Дискусія і висновки. Обґрунтовано, що в поліцейських-комбатантів та працівників поліції, які не беруть участь в активних бойових діях, спостерігається своєрідне для кожної групи поєднання складників самоуправління та фокуса регуляції. Констеляція ознак, характерних для першої групи, виступає психологічним підґрунтям управління діяльністю та поведінкою в екстре мальних умовах, у ситуаціях зовнішнього тиску, які виступають джерелом напруги та суперечли вих переживань, а також регулятивною налаш тованістю на попередження втрат і неуспіху дій. Структура регуляції у другій групі забезпечує виконання поточної діяльності, її планомірне здійснення, розв’язання проблем і подолання труд нощів, що забезпечує результативність дій і досяг нення успіху, які зумовлюють позитивну емоційну самооцінку та мотивують цих досліджуваних на подальшу роботу й прийняття ризику.
Опис
Ключові слова
police officers, combatants, self-regulation, self-control, risk-taking. працівники поліції, учасники бойових дій, саморегуляція, самоконтроль, прийняття ризику.
Бібліографічний опис
Shvets, D., Yevdokimova, O., & Korniienko, M. (2024). Self-Regulation and a Regulatory Focus of Combatant Police Officers. Insight: the psychological dimensions of society, 11, 283–299.