«БУТИ СОБОЮ»: САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Проблема самоактуалізації особистості завжди посідала важливе місце у психоло- гічних дослідженнях. Сприйняття особою труднощів відіграє важливе значення у пов- ноцінності життя, а її здатність здійснити подорож до самопізнання – це найвища необхідність у саморозвитку. Цей шлях є прагненням особистості до автентичності й автономності, її здатність бачити життєві реалії та передбачати майбутнє, що поєд- нується із непереборним бажання творити, проявляти спонтанність у поведінці та бути позитивно налаштованою до себе та інших. Це поєднання «рівноваги духу», орієнтація на цінності, які пов’язані з прагненням найповнішого розвитку і реалізації здібностей, почуття солідарності й гумору. Якою є самоактуалізація сучасної молоді та що для неї означає бути собою? Проведене дослідження показало, що сучасна молодь – це самодостатні особи, зі сформованою системою цінностей, характерних самоактуалізованій особистості. Вони набули здатності у реалізації своїх цінностей гнучкістю поведінки, позитив- ними взаємодіями з оточенням та здатністю швидко й адекватно реагувати на зміни. Їм характерна здатність усвідомлення своїх потреб і почуттів, водночас надаючи перевагу продуманому цільовому спрямуванню своїх дій. Висока здатність здійснити оцінку власних переваг та визнати недоліки давала можливість самоприйняття себе як особистості. Такі особистості здатні цінувати свої переваги, а вироблені позитивні якості, що закладені у їхньому характері, давали можливість ставитися до себе з повагою. Бойові дії з боку Росії, внесли певні корективи в уявлення про природу людини з чим може бути пов’язано прийняття агресії як здатності індивіда сприймати своє роздратування, гнів та агресивність як природний вияв людської природи. При- йняття агресії не означає виправдання власної поведінки як антисоціальної, а лише бажання бути природним, що інколи виходить за межі суспільної норми, якої вони не завжди готові дотримуватись. Студентська молодь прихильно налаштована до пізнання та виявляє високу кре- ативність і переважно отримували задоволення від того, що їм доводилося робити. На основі цього сформоване чітке відчуття і водночас нерозривність у процесі мину- ле-сьогодення-майбутнє, тобто вони бачать і сприймають цілісність своє життя, що підкріплюється адекватною самооцінкою, ідентифікацією себе, здатністю до рефлек- сії та усвідомлення буттєвої єдності, сформованою часовою компетентністю. Такі дані можуть вказувати на те, що сучасна молодь достатньо самоактуалізована. The problem of self-actualization of the individual has always occupied an important place in psychological research. A person's perception of difficulties plays an important role in the fulfillment of life, and her ability to make a journey to self-discovery is the highest necessity for self-development. This path is an individual's desire for authenticity and autonomy, his ability to see the realities of life and predict the future, which is combined with an irresistible desire to create, show spontaneity in behavior and be positive towards himself and the people around him. This is a combination of "equilibrium of the spirit", orientation to values, which are associated with the desire for the fullest development and realization of abilities, a sense of solidarity and humor. What is the self-actualization of today's youth and what does it mean for them to be themselves? The conducted research showed that modern youth are self-sufficient individuals with a formed system of values characteristic of a self-actualized individual. They have acquired the ability to implement their values through flexible behavior, positive interactions with the environment, and the ability to quickly and adequately respond to changes. They are characterized by the ability to be aware of their needs and feelings, while at the same time preferring a well-thought-out purposeful direction of their actions. A high ability to evaluate one's own strengths and recognize shortcomings made it possible to accept oneself as an individual. Such personalities are able to appreciate their advantages, and the developed positive qualities inherent in their character made it possible to treat themselves with respect. However, the war made certain corrections in the idea of human nature, which may be related to the acceptance of aggression as an individual's ability to perceive his irritation, anger and aggressiveness as a natural manifestation of human nature. Accepting aggression does not mean justifying one's own behavior as antisocial, but only the desire to be natural, which sometimes goes beyond the social norm, which they are not always ready to adhere to. The student youth were favorably disposed to knowledge and showed high creativity and mostly enjoyed what they had to do. On the basis of this, a clear feeling and at the same time inseparability in the process of past-present-future is formed, that is, they see and perceive the integrity of their life, which is supported by adequate self-esteem, self-identification, the ability to reflect and realize essential unity, and formed temporal competence. Such data may indicate that modern youth are sufficiently self-actualized.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Коропатов, О., Закалик, Г., Шувар, Н. «БУТИ СОБОЮ»: САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙНИ. Юридичний бюлетень. 2023. Вип. 28. С. 172 - 179.