ДОТРИМАННЯ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Стаття присвячена аналізу дотримання органами Національної поліції України вимог нормативно-правового забезпечення під час виконання повноважень щодо припинення домашнього насильства. Конституцією України визначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека, а також право кожного на повагу до його гідності є най- вища соціальна цінність. Домашнє насильство – це серйозне порушення прав людини, вкорінене в нерів- ності між чоловіками та жінками й гендерній дискримінації. Ця проблема актуальна для всіх країн і суспільств без винятку. Домашнє насильство позначається на жінках і чоловіках, хлопцях і дівчатах. Однак світова статистика, а також статистичні дані з різних країн, включно з Україною, свідчать про те, що від домашнього насильства набагато більше потерпають жінки. Незважаючи на те, що статтею 1732 Кодексу України про адміністративні пра- вопорушення передбачена відповідальність за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування, насильство в сім’ї залиша- ється актуальною проблемою сучасної України. Відповідно до статті 10 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229 виявлення фактів домашнього насильства та своєчасне реагування на них, прийом і розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства, а також надання допомоги постраждалим особам належить до повноважень органів Національної поліції України. Існують ознаки того, що поліцейська статистика в Україні щодо побутового насиль- ства не віддзеркалює масштабів цієї проблеми. Спостерігається зростання числа звер- нень на гарячі лінії у зв’язку з домашнім насильством. Отримання термінових забо- ронних приписів є складною справою. За останній період поліція збільшила видання термінових заборонних приписів відносно кількості звернень. Вимушене перебування в замкненому приміщенні з кривдниками, відсутність достатньої кількості спеціалізо- ваних притулків, ускладнений доступ до правової допомоги та соціальних послуг – це ті виклики, з якими зіткнулись постраждалі. Як видається, в питанні домашнього насильства існує брак довіри до поліції, і це пов’язано з помилками дотримання органами національної поліції України вимог нормативно-правового забезпечення під час виконання повноважень щодо припи- нення домашнього насильства. The article is devoted to the analysis of the observance by the bodies of the National Police of Ukraine of the requirements of normative-legal provision during the exercise of the powers to stop domestic violence. The Constitution of Ukraine stipulates that a person, his life and health, honor and dignity, inviolability and security, as well as the right of everyone to respect for his dignity are recognized in Ukraine as the highest social value. Domestic violence is a serious human rights violation rooted in inequality between men and women and gender discrimination. The problem of domestic violence is relevant for all countries and societies without exception. Domestic violence affects women and men, boys and girls. However, world statistics, as well as statistics from various countries, including Ukraine, show that domestic violence is disproportionately affecting most women. Despite the fact that Article 1732 of the Code of Administrative Offenses of Ukraine provides for liability for domestic violence, gender-based violence, failure to comply with an urgent injunction or failure to notify the place of his temporary residence, domestic violence remains a pressing problem in modern Ukraine. Pursuant to Article 10 of the Law of Ukraine “On Prevention and Counteraction to Domestic Violence” of December 7, 2017 № 2229-VIII detection of facts of domestic violence and timely response to them, reception and consideration of applications and notifications domestic violence, as well as providing assistance to victims is the responsibility of the National Police of Ukraine. There are indications that police statistics in Ukraine on domestic violence do not reflect the scale of the problem. There has been an increase in hotline calls due to domestic violence, but police have not reported it. Recently, the police have increased the issuance of urgent restraining orders regarding the number of appeals. Forced detention with offenders, lack of specialized shelters, difficult access to legal aid and social services are the challenges faced by victims. There seems to be a lack of trust in the police in the issue of domestic violence, and this is due to errors in the compliance of the national police of Ukraine with the requirements of legal support during the exercise of powers to stop domestic violence.
Опис
Ключові слова
домашнє насильство, нормативно-правове забезпечення. терміно- вий заборонний припис щодо кривдника, оцінка ризиків., domestic violence, normative-legal provision. urgent injunction against the offender, risk assessment.
Бібліографічний опис
Бездольний М.Ю., Думанський Р.В. ДОТРИМАННЯ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2021. Вип. 21. С. 103 - 108.