РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У статті проаналізовано систему принципів податкового законодавства та зроблено спроби визначити правову природу деяких з них. Визначаючи принципи у якості орі- єнтирів для реалізації права, можна казати про їх регулятивну, захисну та охоронну функції, які покликані забезпечити єдиний підхід до оподаткування та надходження до бюджету коштів у достатньому обсязі. Автором було визначено, що: справедли- вість – це по суті квінтесенція інших принципів оподаткування, таких як рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискри- мінації, загальність оподаткування, економічність оподаткування, тощо. А прин- цип соціальної справедливості являє собою багатоаспектний феномен, який вима- гає комплексного підходу під час його практичної реалізації. Стосовно принципу фіскальної достатності у законодавстві України, то автор дійшов висновку, що він потребує вдосконалення, особливо в частині, що стосується адміністрування місце- вих податків і зборів. Визначення фіскальної достатності відбувається через співмір- ність видатків із доходами, однак левову частку доходів складають фінансові ресурси, що не є результатом стягнення місцевих податків і зборів. Враховуючи те, що подат- кове та бюджетне законодавство дуже тісно пов'язані між собою, то обґрунтованим є застосування суміжних категорій та визначення цієї засади через призму бюджет- ної збалансованості. Принципи є основою місцевого оподаткування і стоять на сто- рожі дотримання балансу публічних та приватних інтересів (рівень платоспромож- ності потенційних платників податків та зборів) у складних взаємовідносинах між державою та людиною. Вони уособлюють розуміння такої філософської категорії, як справедливість та є її проявами у контексті податкових правовідносин. Їх варто від- різняти від принципів податкового законодавства, оскільки місцеві податки та збори хоч і є невід'ємною частиною податкової системи держави, все ж таки мають певні особливості, обумовлені специфікою їх адміністрування. The article analyzes the system of principles of tax legislation and attempts to determine the legal nature of some of them. Defining the principles as guidelines for the implementation of the law, we can talk about their regulatory, protective and protective functions, which are designed to ensure a unified approach to taxation and the receipt of funds in the budget in sufficient quantities. The author determined that: fairness is essentially the quintessence of other principles of taxation, such as equality of all taxpayers before the law, prevention of any manifestations of tax discrimination, universality of taxation, cost-effectiveness of taxation, and so on. And the principle of social justice is a multifaceted phenomenon that requires an integrated approach during its practical implementation. Regarding the principle of fiscal sufficiency in the legislation of Ukraine, the author concluded that it needs to be improved, especially in the part related to the administration of local taxes and fees. The definition of fiscal sufficiency is due to the proportionality of expenditures with revenues, but the lion's share of revenues is financial resources, which is not the result of collecting local taxes and fees. Given that tax and budget legislation are very closely linked, it is reasonable to use related categories and define this principle through the prism of budget balance. The principles are the basis of local taxation and guard the balance of public and private interests (the level of solvency of potential taxpayers) in the complex relationship between the state and the individual. They embody the understanding of such a philosophical category as justice and are its manifestations in the context of tax relations. They should be distinguished from the principles of tax law, because local taxes and fees, although an integral part of the tax system of the state, still have certain features due to the specifics of their administration.
Опис
Ключові слова
принципи податкового законодавства, принцип фіскальної достат- ності, принцип соціальної справедливості, адміністрування місцевих податків і збо- рів, принцип невідворотності настання визначеної законом відповідальності., principles of tax legislation, principle of fiscal sufficiency, principle of social justice, administration of local taxes and fees, principle of inevitability of occurrence of responsibility determined by law.
Бібліографічний опис
Боксгорн А.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ // Юридичний бюлетень. 2022. Вип.24. С. 76 - 83.