Основи методики розслідування державної зради

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У дисертації здійснено комплексне дослідження методики розслідування державної зради, в якому на монографічному рівні сформульовано низку наукових положень, висновків і рекомендацій щодо окремої криміналістичної методики розслідування даного виду злочину з урахуванням особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану. Актуальність наукового дослідження зумовлена тим, що на сьогодні зросла кількість вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, серед яких державна зрада, як найбільш небезпечне посягання на державну безпеку, обороноздатність, незалежність України, її конституційний лад, займає першорядне місце. Так, у 2019 році проти основ Національної безпеки України обліковано злочинів –379, у 2020 – 414, у 2021 – 520, у 2022 – 17422, у 2023 – 5562, з них за ст. 111 КК України обліковано у 2019 – 123, у 2020 – 145, у 2021 – 208, у 2022 – 1957, у 2023 – 1169. Водночас кількість кримінальних проваджень, переданих до суду, становить близько 25% від загальної кількості розслідуваних, що засвідчує необхідність удосконалення методики розслідування зазначених злочинів. Обґрунтовано, що методика розслідування державної зради є видовою методикою розслідування кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, структурними елементами якої є: криміналістична характеристика, складові якої характеризуються кореляційною взаємозалежністю, визначають характер й особливості досудового розслідування; організація і тактика початкового та наступного етапів розслідування (обставини, що підлягають встановленню; типові слідчі ситуації й відповідні алгоритми процесуальних дій; взаємодія слідчого з оперативними та іншими підрозділами; проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових), а також використання спеціальних знань, призначення експертиз). Визначено, що криміналістична характеристика державної зради, – це система взаємозалежних даних про криміналістично вагомі ознаки злочину, що дозволяє виробити науково обґрунтовані рекомендації і прийоми виявлення, вилучення і використання відображеної інформації в процесі доказування, з метою його швидкого розкриття та розслідування шляхом побудови та перевірки слідчих версій під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних заходів. На підставі аналізу практики розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень за статтею 111 КК України визначено, що при вчиненні державної зради у формі шпигунства предметом злочинного посягання виступають відомості, що становлять державну таємницю. Доведено, що при вчиненні державної зради у формі надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, предметом злочинного посягання є інформація з обмеженим доступом, шкода в оприлюдненні якої становить загрозу суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці. Констатується, що обстановка вчинення державної зради характеризується як сукупністю суспільно-політичних та соціально-економічних умов об’єктивної дійсності, що склалися на території держави у певний часовий період, так і сукупністю обставин, які сформувалися на момент вчинення державної зради у певній її формі в конкретному місці й у визначений час та безпосередньо сприяли або перешкоджали винним особам у реалізації їх злочинних намірів. Встановлено, що на обстановку вчинення державної зради можуть впливати як об’єктивні (зовнішні) чинники та й чинники суб’єктивного характеру. На підставі вивчення слідчої та судової практики здійснено класифікацію способів державної зради та обґрунтовано, що способи вчинення злочину, передбаченого статтею 111 КК України є самостійною обов’язковою складовою криміналістичної характеристики досліджуваного злочину та залежать від конкретної обстановки та форми вчинення державної зради. Розглянуто елементи способу вчинення державної зради: способи підготовки, вчинення та приховування злочину. Визначено, що слідова картина державної зради розглядається як система матеріальних та ідеальних слідів, що знаходяться в закономірній залежності від інших елементів досліджуваної характеристики, яка дає змогу будувати версії про способи підготовки, вчинення і приховування державної зради, а також осіб, які вчинили такий злочин. Виокремлено типові матеріальні сліди державної зради: письмові документи (текстові повідомлення, аудіозаписи, фото- та відео зображення, довідки про телефонні розмови зі співучасниками злочинної діяльності та ін.); речові докази (комп’ютерна техніка, засоби зв’язку, носії інформації тощо). Поряд з матеріальними слідами звернута увага на важливість ідеальних слідів-відображень. Обґрунтовано, що до обставин, які підлягають встановленню та доповнюють зміст предмета доказування при розслідуванні державної зради, у тому числі – криміналістично-значимою інформацією, відносяться: особливості предмета злочинного посягання, підготовчі дії, безпосереднє вчинення та дії з приховання слідів злочину; характер взаємовідносин особи, що вчинила злочин з іноземною державою, організацією або їх представниками; особливості слідової картини; ряд інших фактів і подій, які прямо не зазначені у кримінальному процесуальному законодавстві і відповідних статтях кримінального кодексу, але сприяють їх доказуванню. Акцентується увага на тому, що перелік цих обставин може містити факти та відомості, що мають у процесі доказування допоміжний, орієнтуючий характер, проте їх встановлення має криміналістичне значення для одержання додаткових неспростовних доказів щодо розслідуваної події та винуватості злочинця. Залежно від форми вчинення державної зради та повноти вихідної інформації про характер і обставини розслідуваної події, які відомі на момент внесення відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виділено типові слідчі ситуації, що складаються на початковому етапі розслідування державної зради. Визначено, що типовими слідчими ситуаціями початкового етапу розслідування державної зради є: по-перше, кримінальне провадження розпочато за результатами реалізації інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативними підрозділами; по друге, кримінальне провадження розпочато за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій за дорученням слідчого; по-третє, кримінальне провадження розпочато за результатами аналізу повідомлень у засобах масової інформації; по-четверте, кримінальне провадження розпочато за результатами проведення слідчих (розшукових) дій) по іншому кримінальному провадженню. Виокремлено відповідні їм тактичні завдання розслідування та алгоритми дій слідчого щодо їх вирішення. На підставі аналізу емпіричних даних під час розслідування злочинів, передбачених ст. 111 КК України, розкрито форми взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами, суб’єктами розвідувального співтовариства, державними структурами, громадськими організаціями, засобами масової інформації та окремими громадянами. Визначено основні процесуальні та не процесуальні форми взаємодії при розслідуванні державної зради. Розроблено комплексний підхід до організації, тактики і послідовності проведення окремих слідчих (розшукових) дій (огляд, допит, обшук) спрямованість та послідовність яких залежать від форми вчинення держаної зради, змісту наявної інформації про подію та предмет злочину, способу вчинення злочину, статусу потенційного підозрюваного та іншої вихідної інформації, яка перебуває у розпорядженні слідчого як на момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань так і подальшому розслідуванні. Окрема увага приділена особливостям проведення огляду комп’ютерних даних, зокрема використанню OSINT– розвідці з відкритих джерел, визначено інструменти та технології OSINT, які можуть бути використані при розслідуванні державної зради, до яких відносяться: пошукові системи, соціальні мережі, офіційні та наукові сайти, онлайн карти, для збору інформації про підозрюваних осіб, їхню діяльність, освіту тощо. З метою забезпечення допустимості та достовірності доказів з відкритих джерел, звернута увага на застосовування рекомендації щодо архівації даних, які містяться у відкритих джерелах з урахуванням особливостей, передбачених Протоколом Берклі. Розкрито загальні положення тактики негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування держаної зради (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем; аудіо-, відеоконтроль особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; спостереження за особою, річчю або місцем; обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту) та обґрунтовано доцільність додаткового врегулювання процесуальної форми провадження негласних слідчих (розшукових) дій, яка виступаж достатньою гарантією як для одержання достовірної доказової інформації, так і для забезпечення захисту прав і свобод людини. В аспекті предмета дослідження виокремлено специфіку призначення судових експертиз (комп'ютерної техніки і програмних продуктів, судові експертизи звуко-, відеозапису, експертиза телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів, лінгвістичні (семантико-текстуальні) експертизи, судова експертиза з питань державної таємниці, судово психолого-психіатричні експертизи, портретна експертиза) як основної процесуальної форми використання спеціальних знань під час розслідування держаної зради. Наголошено на особливій ролі інституту спеціальних знань в інформаційно технологічному забезпеченні розслідування державної зради, як для успішного вирішення тактичних завдань, що постають перед органами досудового розслідування, так і для проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, забезпечення об’єктивності дослідження всіх обставин розслідуваної події. In the dissertation, a comprehensive study of the methodology of the investigation of treason was carried out, in which a number of scientific provisions, conclusions and recommendations were formulated at the monographic level regarding a separate forensic methodology for the investigation of this type of crime, taking into account the special regime of pre-trial investigation under martial law. The relevance of scientific research is determined by the fact that today the number of criminal offenses against the foundations of national security has increased, among which treason, as the most dangerous encroachment on state security, defense capability, independence of Ukraine, and its constitutional system, occupies a primary place. Thus, in 2019, 379 crimes were registered against the foundations of the National Security of Ukraine, in 2020 – 414, in 2021 – 520, in 2022 – 17,422, in 2023 – 5,562, of which under Art. 111 of the Criminal Code of Ukraine recorded in 2019 – 123, in 2020 – 145, in 2021 – 208, in 2022 – 1,957, in 2023 – 1,169. At the same time, the number of criminal proceedings brought to court is about 25% of the total number of those investigated, which proves the need improvement of the methodology of investigation of the specified crimes. It is substantiated that the method of investigating treason is a specific method of investigating criminal offenses against the foundations of national security of Ukraine, the structural elements of which are: forensic characteristics, the components of which are characterized by correlational interdependence, determine the nature and features of the pre-trial investigation; organization and tactics of the initial and subsequent stages of the investigation (circumstances to be established; typical investigative situations and corresponding algorithms of procedural actions in each of them; interaction of the investigator with operational and other units; conducting investigative (detective) and secret investigative (detective), as well as use of special knowledge, appointment of examinations. It was determined that the forensic characteristics of treason is a system of interdependent data on forensically significant features of the crime, which allows for the development of scientifically based recommendations and techniques for the detection, extraction and use of reflected information in the process of proof, with the aim of its rapid disclosure and investigation by building and checking investigative versions during investigative (search), covert investigative (search) actions and other procedural measures. Based on the analysis of the practice of investigation and trial of criminal proceedings under Article 111 of the Criminal Code of Ukraine, it was determined that when committing treason in the form of espionage, the subject of a criminal offense is information constituting a state secret. It has been proven that the commission of treason in the form of providing a foreign state, a foreign organization or their representatives with assistance in carrying out subversive activities against Ukraine, the subject of criminal encroachment is information with limited access, the damage of which in publicizing poses a threat to sovereignty, territorial integrity and inviolability, defense capability, state , economic or information security. It is stated that the situation of committing treason is characterized by both a set of socio-political and socio-economic conditions of objective reality that developed on the territory of the state in a certain time period, and a set of circumstances that formed at the time of committing treason in a certain form in at a specific place and at a specific time and directly assisted or hindered the guilty persons in the realization of their criminal intentions. It has been established that both objective (external) factors and subjective factors can influence the situation of committing treason. Based on the study of investigative and judicial practice, it is substantiated that the methods of committing the crimes provided for in Article 111 of the Criminal Code of Ukraine are an independent and mandatory component of the criminalistic characteristics of the investigated crime and depend on the specific situation and form of committing treason. The elements of the method of committing treason are considered: methods of preparation, commission and concealment of the crime. It was determined that the trace pattern of treason is considered as a system of material and ideal traces, which are naturally dependent on other elements of the studied characteristics, which makes it possible to build versions about the methods of committing and concealing treason, as well as the persons who committed such a crime. Typical material traces of state treason are singled out: written documents (text messages, audio recordings, photo and video images, certificates of telephone conversations with co-participants, etc.); material evidence (computer equipment, means of communication, media, etc.). Along with material traces, attention is drawn to the importance of ideal reflection traces. It is substantiated that the circumstances that must be established and supplement the content of the subject of evidence in the investigation of treason, including forensically significant information, include: features of the subject of the criminal offense, preparatory actions, direct commission and actions to hide the traces of the crime; the nature of the relationship of the person who committed the crime with a foreign state, organization or their representatives; features of the trace picture; a number of other facts and events that are not directly specified in the criminal procedural legislation and relevant articles of the Criminal Code, but contribute to their proof. Attention is drawn to the fact that the list of these circumstances may contain facts and information that are of an auxiliary, orienting nature in the process of proof, but their establishment has forensic significance for obtaining additional irrefutable evidence regarding the event under investigation and the guilt of the criminal. Depending on the form of committing treason and the completeness of the original information about the nature and circumstances of the event under investigation, which are known at the time of entering information about the crime into the Unified Register of Pretrial Investigations, typical investigative situations that arise at the initial stage of the investigation of treason are highlighted. It was determined that the typical investigative situations of the initial stage of the investigation of state treason are: first, criminal proceedings have been initiated based on the results of the implementation of information obtained during operational and investigative activities by operational units; secondly, criminal proceedings were initiated based on the results of secret investigative search actions on behalf of the investigator; thirdly, criminal proceedings were initiated based on the results of the analysis of messages in mass media; fourthly, criminal proceedings have been initiated based on the results of investigative (search) actions) in other criminal proceedings. The corresponding tactical tasks of the investigation and the algorithms of the investigator's actions regarding their solution are highlighted. Based on the analysis of empirical data during the investigation of crimes provided for in Art. 111 of the Criminal Code of Ukraine, the forms of interaction of pre-trial investigation bodies with operative units, subjects of the intelligence community, state structures, public organizations, mass media and individual citizens are revealed. The main procedural and non-procedural forms of interaction in the investigation of high treason are defined. A comprehensive approach to the organization, tactics and sequence of individual investigative (search) actions (survey, interrogation, search) has been developed, the direction and sequence of which depend on the form of committing treason, the content of available information about the event and the subject of the crime, the method of committing the crime, the status of the potential suspect and other source information that is at the disposal of the investigator both at the time of entering information into the Unified Register of Pretrial Investigations and during further investigation. Particular attention is paid to the peculiarities of computer data review, in particular the use of OSINT – intelligence from open sources, OSINT tools and technologies that can be used in the investigation of treason are identified, which include: search engines, social networks, official and scientific sites, online maps to collect information about suspects, their activities, education, etc. In order to ensure the admissibility and reliability of evidence from open sources, attention is drawn to the application of recommendations on archiving data contained in open sources, taking into account the features provided by the Berkeley Protocol. The general provisions of the tactics of covert investigative (detective) actions during the investigation of treason (removal of information from electronic communication networks; removal of information from electronic information systems; audio and video monitoring of a person; establishing the location of a radio-electronic means; surveillance of a person, thing or place; examination publicly inaccessible places, housing or other property of a person; control over the commission of a crime in the form of a special investigative experiment) and justified the feasibility of additional regulation of the procedural form of conducting secret investigative (search) actions, which would serve as a sufficient guarantee both for obtaining reliable evidentiary information and for ensuring the protection of human rights and freedoms. In the aspect of the subject of research, the specifics of the appointment of forensic examinations (of computer equipment and software products, forensic examinations of sound and video recordings, examination of telecommunication systems (equipment) and means, linguistic (semantic-textual) examinations, forensic examination of state secrets, judicial psychological and psychiatric examinations, portrait examination) as the main procedural form of using special knowledge during the investigation of high treason. The special role of the institute of special knowledge in the information and technological support of the investigation of crimes of the specified category is emphasized, both for the successful solution of tactical tasks facing the bodies of pre-trial investigation, and for conducting a full, comprehensive and objective pre-trial investigation, ensuring the objectivity of the investigation all the circumstances of the event under investigation.
Опис
Ключові слова
методика розслідування, кримінальне провадження, досудове розслідування, державна зрада, криміналістична характеристика, слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, взаємодія, типова слідча ситуація, судові експертизи. investigation method, criminal proceedings, pre-trial investigation, treason, forensic characteristics, investigative (detective) actions, covert investigative (detective) actions, interaction, typical investigative situation, forensic examinations.
Бібліографічний опис
Кононенко, Ю. С. Основи методики розслідування державної зради : дис . ... д-ра філос.: 081 / Юрій Сергійович Кононенко; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2024. - 309 с.
Зібрання