Особливості соціального захисту працівників поліції у сфері трудових відносин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Морська безпека та оборона
Анотація
Метою статті є визначення особливостей та значення соціального захисту працівників поліції у сфері трудових відносин, розробка практичних пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення його правового регулювання, проведення аналізу чинного законодавства із зазначених проблем. Досліджено сутність та юридичну природу поняття соціального захисту працівників поліції. Проведе но аналіз законодавства щодо особливостей та значення соціального захисту працівників поліції. З урахуванням зарубіжного досвіду реалізації гарантій соціального захисту працівників зроблені висновки щодо необхідності удосконалення правового регулювання гарантій соціального захисту прав працівників поліції в Україні. Автор зазначає, що соціальний захист відіграє вагоме значення в науці трудового права та є одним із найрозповсюджених видів соціальних прав. Соціальний захист працівників поліції потребує детального наукового дослідження. На жаль, сьогодні не повною мірою відображаються потреби правового регулювання суспільних відносин, у тому числі й відносин, які виникають при проходженні служби працівниками поліції. Праця поліцейського ненормована. В зв’язку з цим гостро постає проблема вдосконалення нормативноправової бази, покликаної регулювати робочий час працівників поліції. The purpose of the article is to determine the features and importance of social protection of police officers in the field of labor relations, to develop practical proposals and recommendations for improving its legal regulation, to conduct an analysis of the current legislation on the specified problems. The essence and legal nature of the concept of social protection of police officers have been studied. An analysis of the legislation regarding the features and importance of social protection of police officers was car ried out. Taking into account the foreign experience of the implementation of guarantees of social protection of employ ees, conclusions were drawn regarding the need to improve the legal regulation of guarantees of social protection of the rights of police employees in Ukraine. The author notes that social protection plays a significant role in the science of labor law, and is one of the most widespread types of social rights. Social protection of police officers needs a detailed scientific study. Unfortunately, today, the needs of legal regu lation of social relations, including the relations that arise during the service of police officers, are not fully reflected. The work of a policeman is irregular. In this connection, the problem of improving the legal framework designed to regulate the working hours of police officers is acute.
Опис
Ключові слова
службового часу поліцейських, грошове забезпечення поліцейських, відпустки поліцейських. duty time of police officers, monetary support of police officers, vacations of police officers.
Бібліографічний опис
Антоненко, А. Особливості соціального захисту працівників поліції у сфері трудових відносин. Морська безпека та оборона. 2023. № 1. С. 4-8.