Сучасні практики поліцейської діяльності

Анотація
У навчально-методичному посібнику на основі досягнень правової науки, сучасного законодавства України і практики його застосування висвітлено основні питання курсу «Сучасні практики поліцейської діяльності». In the educational and methodological manual, based on the achievements of legal science, modern legislation of Ukraine and the practice of its application, the main issues of the course "Modern practices of police activity" are highlighted.
Опис
Ключові слова
поліцейська діяльність, правоохоронна діяльність, практика, нормативно-правове забезпечення. police activity, law enforcement activity, practice, regulatory and legal support.
Бібліографічний опис
Кубаєнко, А. Сучасні практики поліцейської діяльності : навчально-ме- тодичний посібник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра у Національному університеті «Одеська юри- дична академія», галузь знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» / авт.-укл.: А. Кубаєнко, О. Крижановська, О. Курганський ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». — Одеса : Юридична література, 2024. — 144 с.