Окремі питання запобігання порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті проводиться аналіз особливостей запобігання порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами та висловлюються пропозиції щодо впровадження таких заходів. Процеси, пов’язані з безпекою дорожнього руху та явища, що його супроводжують, їх наслідки, зокрема, шкода, яку несе суспільство від дорожньо-транспортних пригод, займають важливе місце в суспільному житті і потребують глибокого наукового дослідження. Безпека дорожнього руху є однією з важливих проблем планетарного масштабу, адже аварійність на автомобільному транспорті залишається серйозним викликом сучасній цивілізації, обстановка у сфері безпеки дорожнього руху залишається складною у зв’язку з високим рівнем дорожньо-транспортного травматизму, зокрема й дитячого. Дорожньо-транспортні пригоди та пов’язані з ними негативні наслідки, зокрема заподіяння шкоди життю і здоров’ю людей, як і раніше, залишаються однією з істотних проблем при забезпеченні безпеки дорожнього руху. Проблема забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів набула особливої гостроти в останнє десятиліття у зв’язку зі зростаючою диспропорцією між приростом кількості автомобільно-транспортних засобів і протяжністю вулично-дорожньої мережі, що особливо гостро відчувається під час дії воєнного стану. Аналіз стану і динаміки аварійності на автомобільному транспорті показує, що рівень дорожньо-транспортного травматизму в країні продовжує залишатися неприпустимо високим. Пропонується висновок про необхідність напрацювання якісно нової парадигми кримінально-правової охорони дорожнього руху та експлуатації автомобільного транспорту, забезпечення його безпеки, й створення збалансованої системи норм щодо кримінальних правопорушень у цій сфері. Заходи запобігання кримінальним правопорушення у сфері порушення правил безпеки дорожнього руху мають включати як міри запровадження організаційних заходів, так і рішень матеріально-технічного характеру, що у своєму комплексі матиме позитивним вплив на показники злочинності даного виду. The article analyses the peculiarities of preventing violations of road safety rules or operation of transport by persons driving vehicles and makes proposals for the implementation of such measures. Processes related to road safety and the phenomena that accompany it, their consequences, in particular, the damage caused to society by road accidents, occupy an important place in public life and require in-depth scientific research. Road traffic safety is one of the important problems of the planetary scale, because road traffic accidents remain a serious challenge for modern civilization, the situation in the field of road safety remains difficult due to the high level of traffic injuries, including children. Road traffic accidents and the negative consequences associated with them, in particular, harm to human life and health, remain one of the significant problems in ensuring road safety. The problem of ensuring road safety and vehicle operation has become particularly acute in the last decade due to the growing disproportion between the increase in the number of vehicles and the length of the road network, which is particularly acute during martial law. An analysis of the state and dynamics of road traffic accidents shows that the level of road traffic injuries in the country continues to be unacceptably high. The author comes to the conclusion that it is necessary to develop a qualitatively new paradigm of criminal law protection of road traffic and operation of road transport, ensuring its safety, and to create a balanced system of provisions on criminal offences in this area. Measures to prevent criminal offences in the area of violation of road safety rules should include both measures to introduce organisational measures and logistical solutions, which in their entirety will have a positive impact on the crime rates of this type.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, запобігання кримінальним правопорушенням, запобігання порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, загальносоціальне запобігання злочинності, спеціально-кримінологічне запобігання злочинності, індивідуальне запобігання злочинності, регіональне запобігання злочинності. criminal liability, prevention of criminal offences, prevention of violations of traffic safety rules or operation of transport by persons driving vehicles, general social crime prevention, special criminological crime prevention, individual crime prevention, regional crime prevention.
Бібліографічний опис
Форсюк, М. Окремі питання запобігання порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 4. С. 82-87.