Земельні відносини у сільськогосподарських кооперативах: трансформація правового регулювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Статтю присвячено дослідженню положень агарного законодавства, якими регламентуються земельні відносини у сільськогосподарських кооперативах. Розглянуто проблеми трансформації правового регулювання земельної правосуб’єктності сільськогосподарських кооперативів та їх членів у контексті прийняття чинного Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 21 липня 2020 року. Трансформація спеціального аграрного законодавства, яким визначається правовий статус сільськогосподарських кооперативів, пішла шляхом корпоратизація і, фактично, послаблення класичних принципів, на яких базується системи кооперації. Саме тому такою важливою стає оцінка змін у правовому регулюванні статусу сільськогосподарських кооперативів, як суб’єктів земельних відносин, визначення основних проблем та перспектив регулювання їх земельної правосуб’єктності, які автор поставив за мету цієї статті. Особливу увагу приділено аналізу доцільності та обґрунтованості вищезазначених новел, з огляду на важливість забезпечення цілісного та системного підходу до регламентації правового статусу сільськогосподарських кооперативів як суб’єктів земельних відносин. На основі такого аналізу визначено окремі проблеми та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення аграрного законодавства, Пропонується визначити на законодавчому поняття «землі сільськогосподарських кооперативів». Акцентовано увагу на тому, загальне і спеціальне законодавство, яким визначається правовий статус сільськогосподарських кооперативів потребує системного і науково обґрунтованого узгодження (систематизації), зокрема в частині закріплення земельної правосуб’єктності кооперативів та їх членів. The article is devoted to the study of the provisions of agrarian legislation which regulate land relations in agricultural cooperatives. The author examines the problems of transformation of legal regulation of land legal personality of agricultural cooperatives and their members in the context of adopting the current Law of Ukraine "On Agricultural Cooperation" of July 21, 2020. The transformation of the special agricultural legislation that defines the legal status of agricultural cooperatives has led to corporatization and, in fact, the weakening of the classical principles on which the cooperative system is based. That is why it becomes so important to assess the changes in the legal regulation of the status of agricultural cooperatives as subjects of land relations and to identify the main problems and prospects for regulating their land legal personality, which the author has set as the purpose of this article. Particular attention is paid to the analysis of the expediency and validity of the above-mentioned novelties, given the importance of ensuring a holistic and systematic approach to the regulation of the legal status of agricultural cooperatives as subjects of land relations. Based on this analysis, the author identifies certain problems, formulates proposals for improving agrarian legislation, and proposes to define the concept of "land of agricultural cooperatives" in legislation. The author emphasizes that general and special legislation which defines the legal status of agricultural cooperatives requires systematic and scientifically based harmonization (systematization), in particular, in terms of consolidation of the land legal personality of cooperatives and their members.
Опис
Ключові слова
сільськогосподарський кооператив, вклади (внески) членів кооперативу, землі сільськогосподарських кооперативів, земельні відносини, аграрне законодавство. agricultural cooperative, contributionsof cooperative members, lands of agriculturalcooperatives, land relations, agrarian legislation.
Бібліографічний опис
Пащенко, О. Земельні відносини у сільськогосподарських кооперативах: трансформація правового регулювання. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 4. С. 57-60.