Міжнародний досвід запобігання та протидії незаконному посіву і вирощуванню наркотиковмісних рослин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті вивчено міжнародний досвід запобігання та протидії незаконному посіву або вирощуванню наркотиковмісних рослин. За результатами аналізу досвіду Америки, окремих країн Азії, низки європейських країн та інших держав виокремлено позитивний досвід представлених держав у втілені на практиці заходів запобігання незаконному посіву та вирощуванню наркотиковмісних рослин. Визначено, що досвід міжнародних партнерів у запобіганні незаконному посіву та вирощуванню наркотиковмісних рослин може стати корисним інструментом для України у розробці надійної, ефективної та дієвої стратегії запобігання цьому суспільно небезпечному явищу. У сучасних умовах кримінальні правопорушення у сфері незаконного посіву та вирощування наркотиковмісних рослин стають серйозною загрозою не лише для всесвітньої безпеки, але й для нормального функціонування окремих держав. Аналіз кримінально протиправних діянь такої категорії, які вчиненні у нашій країні за останній період часу, показав, що існуючі заходи щодо їх запобігання не можуть вважатися належно ефективними. Організовані групи, злочинні організації та особи, які займаються незаконним посівом та вирощуванням наркотиковмісних рослин, використовують різноманітні стратегії, щоб уникнути притягнення до кримінальної відповідальності. У результаті чого необхідно розглядати та впроваджувати інноваційні, більш ефективні підходи до протидії цьому кримінальному правопорушенню на території України. Важливу роль у процесі модернізації та інтеграції заходів запобігання незаконному посіву та вирощуванню наркотиковмісних рослин відіграє міжнародний досвід запобіжної діяльності щодо такого виду кримінальних правопорушень. Наголошено, що впровадження позитивних профілактичних практик дозволить створити ефективну систему, спрямовану на протидію незаконному вирощуванню наркотиковмісних рослин, що в свою чергу сприятиме забезпеченню безпеки та порядку в суспільстві. The article examines the international experience of preventing and countering the illegal sowing or growing of narcotic plants. Based on the results of the analysis of the experience of the America, certain countries of Asia, a number of European countries and other states, the positive experience of the represented states in measures to prevent the illegal sowing and cultivation of drug-containing plants, embodied in practice, was singled out. It was determined that the experience of international partners in preventing the illegal sowing and cultivation of narcotic plants can become a useful tool for Ukraine in developing a reliable, effective and efficient strategy to prevent this socially dangerous phenomenon. In today's conditions, criminal offenses in the field of illegal sowing and cultivation of narcotic plants become a serious threat not only to global security, but also to the normal functioning of individual states. In today's conditions, criminal offenses in the field of illegal sowing and cultivation of narcotic plants become a serious threat not only to global security, but also to the normal functioning of individual states. The analysis of criminally illegal acts of this category, committed in our country in the last period of time, showed that the existing measures for their prevention cannot be considered sufficiently effective. Adaptation and application of foreign experience in the field of prevention of illegal sowing or cultivation of drug-containing plants on the territory of Ukraine requires a selective and careful approach. An important role in the process of modernization and integration of measures to prevent the illegal sowing and cultivation of drug-containing plants is played by the international experience of preventive activities regarding this type of criminal offenses. It was emphasized that the implementation of positive preventive practices will allow creating an effective system aimed at combating the illegal cultivation of drug-containing plants, which in turn will contribute to ensuring safety and order in society.
Опис
Ключові слова
незаконний посів або вирощування наркотиковмісних рослин, міжнародний досвід, наркотична злочинність, незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, запобігання; illegal planting or cultivation of narcotic plants, international experience, drug crime, illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances, prevention.
Бібліографічний опис
Калюжний, О. Міжнародний досвід запобігання та протидії незаконному посіву і вирощуванню наркотиковмісних рослин. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 4. С. 18-24.