Адміністративно-правові засади діяльності органів Національної поліції України щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Анотація
Дисертація являє собою є одним із перших у вітчизняній науці адміністративного права монографічних досліджень адміністративно-правових засад діяльності органів Національної поліції щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в якому охарактеризовано його теоретичну, правову, організаційну і процедурну основи і надано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у цій сфері. У дисертації розкрито змістовну сутність поняття «протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів під час дії режиму воєнного стану» як виду протидії незаконному обігу на сучасному етапі. Оглянуто стан дослідження проблематики адміністративно-правових засад діяльності органів Національної поліції України щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Дослідження нормативно-правових актів, що регламентують питання протидії наркотичним засобам, психотропним речовинам і прекурсорам, надало можливість їх класифікувати за наступними критеріями: 1) за визначенням повноважень: а) загальні, які визначають права і обов’язки всіх суб’єктів протидії незаконному обігу наркотиків, норми Конституції України і Законів України; б) спеціальні-визначають лише повноваження відповідних підрозділів Національної поліції, наприклад, норми Наказу МВС України № 650 «Про організацію діяльності служби дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громади»; 2) за ієрархічністю: а) Конституція і закони України; б) міжнародні акти; в) підзаконні акти. Запропоновано під взаємодією Національної поліції з іншими суб’єктами протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів розуміти спільну діяльність відповідних суб’єктів, яка має узгоджений, систематичний та цілеспрямований характер, спрямований на недопущення розповсюдження такого негативного явища як наркоманія в суспільстві шляхом вчинення нормативно-визначених та узгоджених за місцем і часом дій із застосуванням відповідного правового інструментарію. Доведено, що форми діяльності Національної поліції України щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів це-зовнішнє вираження дій Національної поліції України, що здійснюється в межах її компетенції щодо реалізації завдань і функцій, у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що спрямовані на попередження і усунення негативних чинників, що ускладнюють їх реалізацію; виявлення порушень встановленого порядку обігу наркотиків та забезпечення притягнення винних у їх вчиненні до відповідальності. Визначено алгоритм дії поліцейського, під час виявлення наркотичних засобів у неповнолітньої особи, як послідовність організаційних та процесуальних дій працівника поліції, щодо роботи з неповнолітнім-правопорушником, яка здійснюється самостійно, так із залучанням представників інших служб і підрозділів поліції та посадових осіб інших компетентних органів. Встановлено систему ознак взаємодії служб та підрозділів поліції з іншими суб’єктами протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів: 1) спільна діяльність; 2) узгодженість дій за часом і місцем; 3) має правове підґрунтя; 4) взаємодія можлива лише між суб’єктами, які мають певні нормативно визначені повноваження з приводу об’єкта такої взаємодії; 5) цілеспрямований та постійний характер, оскільки тільки таким чином можливо зменшити негативний вплив на суспільство від наркоманії; 6) наявність відповідного правового інструментарію у суб’єктів взаємодії, що дає можливість застосовувати заходи превентивного та примусового характеру з метою запобігання та протидії наркоманії; 7) як правило, початок процесу спільної діяльності відбувається на підставі індивідуального адміністративного акту або регіональної програми, де визначаються відповідні суб’єкти, час і місце проведення та форма певного правового заходу, якій планується здійснити, тощо. Удосконалено класифікацію принципів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, до яких віднесено: а) загальні: 1) верховенства права; 2) законності; 3) гласності; 4) дотримання прав людини; 5) плановості; 6) науковості; 7) інноваційності і відкритості до змін, б) спеціальні: 1) взаємодія суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; 2) наступальність; 3) поєднання гласних і негласних заходів; 4) оперативність; 5) компетентність. Доведено, що методи діяльності поліції щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів – це сукупність засобів, способів, прийомів, з використанням яких органи Національної поліції України, в межах своєї компетенції, цілеспрямовано впливають на підконтрольні об’єкти у зазначеній сфері з метою найбільш ефективного запобігання, припинення та обмеження можливостей юридичних та фізичних осіб незаконного поводження з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами. Здійснено класифікацію суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: а) за територією дії: 1) міжнародні, Інтерпол, Європол; 2) національні, СБУ, НПУ, Митна служба України, Прикордонна служба України та ін; б) за компетенцією: 1) загальної компетенції, Президент України, Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; громадські організації, органи місцевого самоврядування та ін; 2) спеціальної компетенції: СБУ, поліція, прокуратура України та ін. Діяльність поліції зарубіжних країн у зазначеній сфері має правове закріплення як в міжнародних Конвенціях, конституціях держав, профільних законах так і підзаконних нормативних актах. Діяльність поліції щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів більш ефективна в країнах де на законодавчому рівні легалізовані легкі наркотики (Канада, Нідерланди, Уругвай та ін) та де історично склалась культура вживання легких наркотичних засобів: Японія, Індія, Мексика та ін. Доведено доцільність внесення змін і доповнень до чинного законодавства, зокрема: прийняття Державної антинаркотичної Стратегії, Закону України «Про легалізацію канабіса»; Наказу МВС/СБУ/Державної митної служби /Державної прикордонної служби України «Щодо взаємодії органів Національної поліції України, СБУ, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України в галузі протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», внесення змін: до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», наказу МВС України: «Про організацію діяльності служби дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громади». The dissertation is an independent completed scientific work, which presents the results of the activities of the National Police to counteract the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors in Ukraine. The dissertation is one of the first monographic studies of the administrative and legal foundations of the activities of the National Police to combat the illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, which describes its theoretical, legal, organizational and procedural foundations and provides proposals for improving the current legislation in this area. The dissertation reveals the essence of the concept of "counteraction to illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors during martial law" as a type of counteraction to illicit trafficking at the present stage. The state of the study of the problems of the administrative and legal foundations of the activities of the bodies of the National Police of Ukraine on combating the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors is examined. The study of normative legal acts regulating the issues of combating narcotic drugs, psychotropic substances and precursors made it possible to classify them according to the following criteria: 1) by defining the powers: a) general, which determine the rights, freedoms and obligations of all subjects of combating drug trafficking, for example, the norms of the Constitution of Ukraine, the norms of the Law of Ukraine "On Local Self-Government Bodies"; b) special – determine only the powers of the relevant units of the National Police, for example, the provisions of the Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine No. 650 "On the organization of the activities of the service of district police officers and community police officers"; 2) by hierarchy: a)international; b) the Constitution and laws of Ukraine; c) by-laws. It is proposed that the interaction of the National Police with other subjects of combating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors should mean the joint activity of the relevant entities, which has a coordinated, systematic and purposeful nature, aimed at preventing the spread of such a negative phenomenon as drug addiction in society by committing normatively defined and coordinated actions in place and time using appropriate legal instruments. It is proved that the forms of activity of the National Police of Ukraine to counteract the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors are an external expression of the actions of the National Police of Ukraine, within its competence on the implementation of tasks and functions in the field of circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, aimed at preventing and eliminating negative factors that complicate their implementation. The algorithm of action of a police officer during the detection of drugs in a minor is determined, this is the sequence of organizational and procedural actions of a police officer to work with a juvenile offender in the field of illegal handling of drugs, both independently and with the involvement of representatives of other services and units of the police and other competent bodies. A system of signs of interaction of police services and units with other subjects of combating illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors has been established: 1) joint activities; 2) coherence of actions in time and place; 3) has a legal basis; 4) interaction is possible only between entities that have certain normatively defined powers regarding the object of such interaction; 5) purposeful and systematic nature, since only in this way it is possible to reduce the negative impact of drug addiction; 6) availability of appropriate legal tools for the subjects of interaction, which makes it possible to apply preventive and coercive measures in order to prevent and combat drug addiction; 7) As a rule, the beginning of the process of joint activity takes place on the basis of an individual administrative act or a regional program, which determines the relevant subjects, the time and place of conduct and the form of a certain legal measure to be carried out, etc. The classification of the principles of combating illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors has been improved, which include: a) general: 1) legality; 2) the rule of law; 3) publicity; 4) respect for human rights; 5) planning; 6) scientificity; 7) innovativeness and openness to changes and b) special: 1) interaction of subjects of counteraction to illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors; 2) offensiveness; 3) a combination of public and covert events; 4) respect for human rights; 5) planning; 6) scientificity; 7) innovativeness and openness to changes and b) special: 1) interaction of subjects of counteraction to illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors; 2) offensiveness; 3) a combination of public and covert events; 4) efficiency; 5) competence. It is proved that the methods of police activity to counteract the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors are a set of means, methods, techniques by which the bodies of the National Police of Ukraine, within their competence, purposefully influence the controlled objects in this area in order to most effectively prevent, stop and restrict legal entities and individuals illicit handling of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. Classification of the subjects of action against the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors has been carried out: a) according to the territory of action: 1) international, Interpol, Europol and others; 2) national, SBU, NPU, etc.; b) by competence: 1) general competence, the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine; Cabinet of Ministers of Ukraine; public organizations, local self-government bodies, etc.; 2) special competence: SBU, police, Office of the Prosecutor General, etc. The activities of the police of foreign countries in the designated sphere are legally enshrined in both international conventions, state constitutions, relevant laws and by-laws. Police activity in combating the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors is more effective in countries where soft drugs are legalized at the legislative level (Canada, the Netherlands, Uruguay, etc.) and where a culture of the use of soft drugs has historically developed: Japan, India, Mexico, etc. The expediency of making changes and additions to the current legislation has been proven, in particular: the adoption of the State Anti-Narcotics Strategy, the Law of Ukraine "On the Legalization of Cannabis"; Amendments to the order of the Ministry of Internal Affairs/SBU/State Customs Service/State Border Service of Ukraine "Regarding the cooperation of the National Police of Ukraine, SBU, State Border Service of Ukraine, State Customs Service of Ukraine in the field of combating the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors": to The Code of Ukraine on Administrative Offenses, the Law of Ukraine "On Measures to Combat the Illegal Trafficking of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursors and Their Abuse", the Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: "On the Organization of the Service of Precinct Police Officers and Community Police Officers".
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тригуб, С. М. Адміністративно-правові засади діяльності органів Національної поліції України щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів : дис . ... д-ра філос.: 081 / Сергій Миколайович Тригуб; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2024. 216 с.
Зібрання