ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського
Анотація
У статті проаналізовано особливості залучення перекладача в кримінальному судочинстві, а саме в проведенні криміналістичної судової експертизі. Описано види та етапи прове- дення криміналістичної експертизи. Недостатня визначеність та нормативна неурегу- льованість участі перекладача в судочинстві, а саме в процесі проведення криміналістич- ної експертизи, обґрунтовує подальше дослідження процесуального статусу перекладача. Перекладач вступає у кримінальне провадження добровільно, на основі договору, за певну оплату. Він повинен усвідомлювати всю важливість і відповідальність, яку він несе, прийма- ючи участь у процесі проведення криміналістичної експертизи. В статті визначені голо- вні етапи проведення криміналістичної експертизи та труднощі, пов’язані з перекладом криміналістичної лексики. Крім того, описані тенденції розвитку криміналістичної мови, такі як диференціація визначень та уніфікація термінології, а також розробка знакових систем. Робота в сфері криміналістичної експертизи вимагає від перекладача знань в галузі юриспруденції та криміналістики, а також володіння професійною мовою як вихідною, так і мовою перекладу. Переклад термінів, професіоналізмів та професійних жаргонізмів в судо- вій криміналістичній експертизі представляє складність із-за варіативності їх перекладу. Професіоналізми та професіональні жаргонізми використовуються в основному в усній комунікації експертів і не зафіксовані в словниках, тому іноді виникають труднощі, пов’язані з неоднозначністю їх трактування і, відповідно, мають некоректний переклад. Лексика судо- вої криміналістичної експертизи є дуже різноманітною і потребує різноаспектного вивчення з метою пошуку найбільш правильних способів її перекладу. Переклад під час проведення судової експертизи є набагато ширшим поняттям, ніж «юридичний переклад». Таким чином, для роботи в сфері криміналістичної експертизи пере- кладачу необхідно мати певний досвід, знання в галузі юриспруденції (краще вищу юридичну освіту), бути обізнаним в галузі криміналістики, володіти професійною мовою як вихідною, так і мовою перекладу. The article has been devoted to the analysis of the features of involving a translator into criminal proceedings, specifically in conducting a forensic examination. There are described the types and stages of forensic examination in the article. The lack of certainty and regulatory uncertainty of the translator’s participation in legal proceedings, particularly in the process of conducting a forensic examination, justifies further research on the procedural status of an interpreter. He must be aware of the importance and responsibility that he bears by participating in the process of conducting a forensic examination. The article defines the main stages of forensic examination and the difficulties associated with the translation of forensic vocabulary. In addition, there are described the trends in the development of the forensic language, such as differentiation of definitions and unification of terminology, as well as the development of sign systems. Work in the field of forensic examination requires the translator to have knowledge in the field of jurisprudence and forensic science, as well as knowledge of a professional language, both the source language and the target language. The translation of terms, professionalisms and professional jargon is difficult in forensics due to the variability of their translation. Professionalisms and professional jargon are used mainly in the oral communication of experts and are not in dictionaries, so sometimes there are difficulties associated with the ambiguity of their interpretation and, accordingly, they may be translated incorrectly. The lexicon of forensic examination is very diverse and requires multi-aspect study in order to find the most correct ways to translation. Translation during forensic examination is a much broader concept than «legal translation». Thus, in order to work in the field of forensic examination, a translator needs to have certain experience, knowledge in the field of jurisprudence (higher legal education is better), be knowledgeable in the field of forensic science, and be proficient in a professional language, both in the source language and in the target language.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Єлісєєва, С. ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 34 (73) № 1. Ч. 1. 2023. С. 281-287.