РЕАЛІЗАЦІЯ ФОРМ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті здійснено загальнотеоретичний аналіз поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції України. Встановлено ознаки та визначено основні напрями адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції України. Проаналізовано нормативно-правові акти у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції. Визначено, що адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції – це врегульована нормами адміністративного права спеціальний різновид адміністративної діяльності, яка полягає у виявленні протиправних діянь, у зборі та оцінці матеріалів, кваліфікації адміністративних правопорушень, а також здійсненні адміністративного провадження у справах про адміністративні правопорушення та притягнення винних до відповідальності. Доведено, що адміністративно-юрисдикційною діяльністю Національної поліції України є регламентований чинним законодавством комплекс прав, повноважень і обов’язків поліцейських щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, винесення у них відповідних рішень. Зазначено, що ознаками адміністративно-юрисдикційної діяльності є: державно-владний характер її діяльності; юрисдикція Національної поліції завжди є адміністративною, тобто здійснюється тільки уповноваженими підрозділами та їх посадовими особами; головним у здійснення юрисдикційних повноважень Національної поліції є забезпечення ними в особі повноважних органів та посадових осіб правоохоронної діяльності; здійснення правової кваліфікації посадовими особами Національної поліції тих чи інших протиправних діянь, юридична оцінка інформації, аналіз конкретних юридичних фактів; відповідно до чинного адміністративного законодавства Національна поліція є суб’єктом юрисдикційних повноважень у справах, які перебувають у їх підвідомчості. Доведено, що вказані ознаки характеризують сутність адміністративно-юрисдикційної діяльності та є взаємообумовленими і взаємозалежними. Аргументовано позицію сучасних науковців щодо форм адміністративно-юрисдикційної діяльності. The article provides a general theoretical analysis of the concept of administrative and jurisdictional activity of the National Police of Ukraine. The signs of administrative-jurisdictional activity have been established and the main areas of administrativejurisdictional activity of the National Police of Ukraine have been determined. Normative and legal acts in the field of administrative and jurisdictional activities of the National Police were analyzed. It was determined that the administrativejurisdictional activity of the National Police is a special type of administrative activity regulated by the norms of administrative law, which consists in the detection of illegal acts, the collection and assessment of materials, the qualification of administrative offenses, as well as the implementation of administrative proceedings in cases of administrative offenses and the prosecution of the guilty to responsibility. It has been proven that the administrativejurisdictional activity of the National Police of Ukraine is a set of rights, powers and duties of police officers regulated by the current legislation regarding the consideration of cases of administrative offenses and the rendering of relevant decisions in them. It is noted that the signs of administrative-jurisdictional activity are: state-authority nature of its activity; the jurisdiction of the National Police is always administrative, i.e. exercised only by authorized units and their officials; the main thing in the exercise of the jurisdictional powers of the National Police is to ensure them in the person of authorized bodies and officials of law enforcement activities; implementation of legal qualifications by officials of the National Police of certain illegal acts, legal assessment of information, analysis of specific legal facts; in accordance with the current administrative legislation, the National Police is the subject of jurisdictional powers in cases under their jurisdiction. It has been proven that the indicated features characterize the essence of administrative-jurisdictional activity and are mutually conditioned and interdependent. The position of modern scientists regarding the forms of administrative and jurisdictional activity is argued.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Братель, С. РЕАЛІЗАЦІЯ ФОРМ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 2. С. 94-99.