ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОВС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Однією з актуальних проблем, що стоїть перед психологічною службою ОВС, є профілактика та попередження професійної деформації серед співробітників. Профілактика професійної деформації представляє собою сукупність попереджувальних заходів, орієнтованих на зниження ймовірності розвитку передумов і проявів професійної деформації. Одним із завдань такої профілактики є блокування й згладжування трьох груп вказаних факторів, що сприяють розвитку професійної деформації. Робота з профілактики професійної деформації містить заходи як психологічного, так і непсихологічного організаційно-управлінського, виховного характеру. One of the urgent problems facing the psychological service of the OBS is the prevention and prevention of professional deformation among employees. Prevention of occupational deformity is a set of preventive measures aimed at reducing the likelihood of the development of prerequisites and manifestations of occupational deformity. One of the tasks of such prevention is the blocking and smoothing of the three groups of specified factors that contribute to the development of professional deformity. Work on the prevention of professional deformation includes measures of both a psychological and non-psychological organizational-management, educational nature.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Марценішін, Д. ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОВС. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С. 89-90.