ВПЛИВ МІГРАЦІЇ НА ПРАВА ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор, грунтуючись на аналізі правових та політичних рамок міграції щодо прав дітей та на результатах емпіричних досліджень визначив, що деякі структурні та інституційні невдачі та прогалини, безпосередньо впливають на права дітей; інші більше пов’язані з дорослими, але також мають непрямі наслідки на права дітей. Також важливим кроком на шляху до кращого забезпечення прав дітей українських мігрантів стало створення посади Уповноваженого Президента України з прав дитини, який, на нашу думку, може взяти на себе найбільш основний обсяг роботи з питань, які виникають у зв’язку з захистом прав українських дітей, як на території України так і за кордоном. Спричинена російською агресією закордонна міграція українців вимагає експертної та наукової рефлексії, без цього неможливе розроблення дієвих стратегій та державної політики в різних сферах. Також очевидною є необхідність налагодження ефективної системи взаємодії між державою, професійними організаціями та громадськістю. The author, based on the analysis of the legal and political framework of migration with regard to children's rights and on the results of empirical research, determined that some structural and institutional failures and gaps directly affect children's rights; others relate more to adults but also have indirect implications for children's rights. Also, an important step on the way to better ensuring the rights of children of Ukrainian migrants was the creation of the position of the Authorized President of Ukraine for Children's Rights, who, in our opinion, can take on the most basic scope of work on issues that arise in connection with the protection of the rights of Ukrainian children , both on the territory of Ukraine and abroad. The foreign migration of Ukrainians caused by Russian aggression requires expert and scientific reflection, without which it is impossible to develop effective strategies and state policies in various areas. The need to establish an effective system of interaction between the state, professional organizations and the public is also obvious.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кульчицький, М. ВПЛИВ МІГРАЦІЇ НА ПРАВА ДІТЕЙ В УКРАЇНІ. Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 червня 2022 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 316 с. С.167-170.