Господарське право

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Заняття з курсу «Господарське право» є важливою формою оволодіння здобувачами вищої освіти програмним матеріалом, розвитку у них самостійної навчальної роботи, відпрацювання вмінь теоретичного аналізу правових приписів та їх практичного застосування. У процесі цього здійснюється поточний контроль якості знань, застосовуються методичнізаходи індивідуалізації навчання.Classes in the course "Economic Law" are an important form of mastering program material by students of higher education, developing their independent educational work, practicing the skills of theoretical analysis of legal prescriptions and their practical application. In the process of this, current quality control of knowledge is carried out, methodical measures of individualization of training are applied.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Господарське право. Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» інститут права та безпеки. Одеса: ОДУВС, 2021. 49 с.