ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Для вирішення проблеми кібертероризму або, принаймні, його часткової нейтралізації, важливим є розробка й корегування законодавчих, нормативних і правових документів щодо цього виду злочину, також регламентування міжнародної діяльності. Також необхідним є підвищення рівня міжнародної координації наукових досліджень в області запобігання й протидії актам кібертероризму, в області розробки єдиного понятійного апарату, а також створення сучасних технологій виявлення й запобігання мережних атак і нейтралізації кримінальних і терористичних впливів на інформаційні ресурси. Необхідним також є закріплення на законодавчому рівні обов'язків державних і приватних структур країни по застосуванню технічних заходів, що забезпечують захист комп'ютерних мереж, як одного з найбільш уразливих елементів сучасного технологічно залежного суспільства. Також потрібно розв'язати питання щодо контролю над інформацією, що розповсюджується в Інтернеті. Комплексність і багатоплановість характеру цієї проблеми полягає, з одного боку, у тому, що право людини на вільний доступ до інформації є одним з наріжних каменів, на яких ґрунтуються цивілізовані країни. З іншого боку, не секрет, що Права людини й свободи, надані таким суспільством, у деяких випадках з успіхом використовується терористами для реалізації їхніх задумів. Кібертероризм є найбільш небезпечним напрямком нової загрози, яка постала перед людством в епоху становлення інформаційного суспільства. In order to solve the problem of cyberterrorism or at least partially neutralize it, it is important to develop and correct legislative, regulatory and legal documents regarding this type of crime, as well as regulation of international activities. It is also necessary to increase the level of international coordination of scientific research in the field of preventing and countering acts of cyberterrorism, in the field of developing a unified conceptual apparatus, as well as creating modern technologies for detecting and preventing network attacks and neutralizing criminal and terrorist influences on information resources. It is also necessary to enshrine at the legislative level the duties of the state and private structures of the country to apply technical measures that ensure the protection of computer networks, as one of the most vulnerable elements of the modern technologically dependent society. It is also necessary to resolve the issue of control over the information distributed on the Internet. The complexity and multifaceted nature of this problem lies, on the one hand, in the fact that the human right to free access to information is one of the cornerstones on which civilized countries are based. On the other hand, it is no secret that the human rights and freedoms provided by such a society are in some cases successfully used by terrorists to implement their plans. Cyberterrorism is the most dangerous direction of the new threat that has appeared before humanity in the era of the formation of the information society.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сідлецька, Ю. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 вітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.124-125.