Актуальні проблеми права інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Кафедра цивільно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.
Анотація
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні та спеціальні приписи законодавства у сфері права інтелектуальної власності, наукові теорії, концепції та догми, що обґрунтовують природу того чи іншого правового поняття, відповідної правової конструкції. Програма навчальної дисципліни для осіб з підготовки здобувача за освітнім рівнем бакалавр за спеціальністю 081 Право складається з одного змістовного модуля. The subject of study of the academic discipline is general and special prescriptions of legislation in the field of intellectual property law, scientific theories, concepts and dogmas justifying the nature of this or that legal concept, the corresponding legal construction. The educational discipline program for persons preparing a candidate for the educational level of a bachelor in the specialty 081 Law consists of one meaningful module.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми права інтелектуальної власності. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи та проведення практичних занять Галузь знань 08 Право Спеціальність 081 Право Факультет № 2 ННІПК Одеса: ОДУВС. 2022. – 56 с.