ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка стверджує,що захист прав дитини – це те, про що в суспільстві слід сьогодні гучно говорити вголос. Знати про права дитини потрібно для того, щоб знати, як їх захищати і як їх не порушувати. Адже діти –одна з найбільш незахищених категорій українців. Забезпечення прав дітей потребує консолідації зусиль органів державної влади і місцевого самоврядування, громадськості, а також підвищення рівня поінформованості дітей та дорослих про існуючі механізми і можливості захисту конституційних прав та свобод дитини; запровадження єдиної загальнодержавної програми виховання підростаючого покоління; розробки та впровадження системи організації дозвілля дітей, доступної для кожної дитини; забезпечення державної підтримки діяльності дитячих організацій; підвищення відповідальності за порушення прав дитини. The author claims that the protection of children's rights is something that should be loudly talked about in society today. It is necessary to know about the rights of the child in order to know how to protect them and how not to violate them. After all, children are one of the most unprotected categories of Ukrainians. Ensuring children's rights requires consolidation of the efforts of state authorities and local governments, the public, as well as raising the level of awareness of children and adults about the existing mechanisms and opportunities for protecting the constitutional rights and freedoms of the child; introduction of a unified national program for the education of the younger generation; development and implementation of a system for organizing children's leisure time available to every child; provision of state support for the activities of children's organizations; increasing responsibility for violations of children's rights.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тарасенко Л.Б. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 70-73.