ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО СЕМИ РОКІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
У науковій статті досліджуються етапи становлення кримінально-правової норми, яка передбачає звільнення від відбування пока- рання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Досліджуються проблеми застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Доводиться, що підлягають перегляду види покарань, при призначенні яких, вагітні жінки або жінки, які мають дітей віком до семи років, можуть бути звільнені від відбування покарання з випробуванням. Передбачення серед цих видів покарань покарання у виді обме- ження волі є неприпустимим, оскільки суперечить положенням ч.3 ст. 61 Кримінального кодексу України «Обмеження волі». Вирішення правової колізії вбачається у внесенні змін до кримінального законодавства України. В результаті дослідження кримінально-правових підстав застосування звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, передбачених ст.79, 83 Кримінального кодексу України, доводиться необхідність приведення у відповідність умов звільнення, які передбачені ст.79 Кримінального кодексу України до умов, що передбачені ст.83 Кримінального кодексу України. Таким чином буде досягнута справедливість під час застосування даного виду звільнення від відбування покарання з випробуванням. Доводиться необхідність внесення змін до переліку обов’язків, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, які будуть передбачати обов’язок вагітної жінки, або жінки, яка має дитину віком до семи років, створювати умови для догляду та вихованню дитини, як такий що буде свідчити про піклування звільненої жінки про свою дитину та серед іншого підтвер- джувати виправлення засудженої. Оскільки на теперішній час такий обов’язок на звільнених від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок або жінок, які мають дитину віком до семи років не покладається. The scientific article examines the stages of the formation of the criminal law norm, which provides for the exemption from serving a sentence with probation for pregnant women and women with children under the age of seven. The problems of applying exemption from serving a sentence with probation for pregnant women and women who have children under the age of seven are being studied. Рroves that the types of punishments subject to revision, when prescribing them, pregnant women or women who have children under the age of seven, may be exempted from serving a probationary sentence. Among these types of punishments, the provision of punishment in the form of restraint of will is inadmissible, as it contradicts the provisions of Part 3 of Article 61 of the Criminal Code of Ukraine «Restriction of freedom». The resolution of the legal conflict is seen in the introduction of changes to the criminal legislation of Ukraine. As a result of the study of the criminal legal grounds for the application of exemption from serving a sentence for pregnant women and women with minor children, provided for in Articles 79, 83 of the Criminal Code of Ukraine, the need to bring the conditions of release, provided for in Article 79 of the Criminal Code of Ukraine, into compliance with the conditions , which are provided for in Article 83 of the Criminal Code of Ukraine. In this way, justice will be achieved during the application of this type of exemption from serving a probationary sentence. Рroves the need to make changes to the list of duties imposed on a person released from serving a probationary sentence, which will include the duty of a pregnant woman, or a woman who has a child under the age of seven, to create conditions for the care and upbringing of the child, as such that will testify to the care of the freed woman for her child and, among other things, confirm the correction of the convict. Because currently, pregnant women or women who have a child under the age of seven who have been released from serving a sentence with probation do not have such an obligation.
Опис
Ключові слова
звільнення від відбування покарання, випробування, засуджені жінки, кримінальне право., release from serving sentence, trials, convicted women, criminal law.
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я., Резніченко Г.С. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО СЕМИ РОКІВ. Юридичний науковий електронний журнал. 2023.№ 2. С. 436-438.